آموزش های مرتبط با Synthesis

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Synthesis است که تعداد آن ها 25 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Learning Serum
Pro Tools: Virtual Instruments
Learning Modular Synthesis: Eurorack Expansion
Learning Sylenth
Learning Modular Synthesis: Moog Mother-32 Semimodular Synth
Logic Pro X: Virtual Instruments
Learning Modular Synthesis: Arturia Modular V
Learning KOMPLETE 11
Learning Modular Synthesis
Producing Electronic Music in Logic Pro
Learning Ableton Operator
Learning Ableton Analog
Learning Omnisphere 2
REAKTOR: Advanced Instruments and Effects
ABSYNTH: Synthesis and Sampling
FM8: Frequency Modulation
MASSIVE: Digital Synthesis
Learning REAKTOR
Learning ABSYNTH 5
Learning FM8
Learning MASSIVE
EDM Production Techniques: Extreme Sound Mangling
Learning Synth Programming: Beyond the Basics
EDM Production Techniques: Basslines
Learning Synth Programming
Logic Pro: Virtual Instruments