آموزش های مرتبط با Windows Performance Toolkit

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Windows Performance Toolkit است که تعداد آن ها 7 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Windows Performance Toolkit: Virus Analysis
Windows Performance Toolkit: Unity Game Optimization
Windows Performance Toolkit: Malware Analysis
Windows Performance Toolkit: Spyware Audio Detection
Windows Performance Toolkit: CPU Analysis
Windows Performance Toolkit: Detecting Memory Leaks
Windows Power Tools: Optimizing Code