آموزش های مرتبط با InVision

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با InVision است که تعداد آن ها 4 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Photoshop CC and Design Systems: Designing a Chat Client
InVision Essential Training: Studio
Designing an Onboarding Experience with InVision and Sketch
InVision Studio First Look
UX Foundations: Multidevice Design
UX Foundations: Prototyping
InVision for UX Design
InVision for UX Design (2016)