آموزش های مرتبط با Bluebeam Revu

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Bluebeam Revu است که تعداد آن ها 2 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Bluebeam: Draw Layouts & Detail
Bluebeam: Manage Safety Submittals