آموزش های مرتبط با Google Sheets

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Google Sheets است که تعداد آن ها 6 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Google Sheets: Pivot Tables
Google Sheets: Advanced Formulas and Functions
Migrating from Google Sheets to Excel
Team Collaboration in G Suite
Google Drive Advanced Tips and Tricks
Google Sheets Essential Training