آموزش های مرتبط با Web

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Web است که تعداد آن ها 786 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Choosing a Data Platform: PostgreSQL, MySQL, Mongo, and Cloud
HTML and CSS: Linking
Evil by Design 4: Harnessing Illogical Reactions
WordPress: Building a Secure Site
Tailwind CSS Essential Training
CSS: Display
SQL Queries Made Easy
JavaScript Essential Training
SQL for Non-Programmers
Principle for UX Design
JavaScript Code Challenges
Evil By Design 2: The Power of Self-Image
Learning Adobe XD
SQL Analysis for Data Developers
CSS: Enhancing Interfaces with Animation
Evil by Design: Persuasion in UX
React.js Essential Training
React Native Essential Training
Vue.js: Creating and Hosting a Full-Stack Site
Design Thinking: Understanding the Process
Design Thinking: Implementing the Process
Adobe Animate Essential Training
JavaScript: Best Practices for Functions and Classes
Ruby on Rails 6 Essential Training: Models and Associations
Improving Performance with IndexedDB and Caching
Securing Django Applications
Architectural Models: Digital File Prep with Rhino
Building a Video Chat App with Vue.js and Firebase
React: Cloud-Powered Apps with Firebase
.NET Essentials: Working with LINQ
First Look: Java 15
JavaScript: Web Form Programming
Program Databases with Transact-SQL
Ruby on Rails 6: Controllers and Views
Affinity Designer for UX Design
SEO: Ecommerce Strategies
Learning MongoDB
Learning PHP
User Experience (UX) for Non-Designers
Learning MySQL Development
Advanced CSS Media Queries
UX Deep Dive: Analyzing Data
Adobe XD Essential Training: Design
React: Testing and Debugging
WordPress: Action and Filter Hooks
PHP for WordPress
HTML: Structured Semantic Data
Learning React Native
Building Great Forms
Advanced SQL – Window Functions
Advanced SQL for Application Development
Tech Ethics: Avoiding Unintended Consequences
Learning React.js
UX Foundations: Generational Design
Data Ethics: Making Data-Driven Decisions
Designing VR Experiences with Adobe Animate
UX Foundations: Storytelling
UX Deep Dive: Usability Testing
Fusion 360: Designing for Plastics
UX Deep Dive: Mapping
Spring: Spring Batch
Learning Django
Animating Adobe XD Ad Designs with Animate
Web Portfolio Projects: API-Based Chrome Developer Tool
ASP.NET Core: Payment Gateways
JavaScript: Patterns
Advanced ASP.NET Core: Unit Testing
Unity Medical Visualization: 03 Deployment and Usability
Unity Medical Visualization: 02 Animation and Coding
Learning Chrome Web Developer Tools
JavaScript: Best Practices for Data
Unity Medical Visualization: 01 Preparation and Design
React: Securing Applications
Additive Manufacturing: Tips, Tricks, and Techniques
Spring: Framework In Depth
Color Trends
Ecommerce Fundamentals
Building a Headless WordPress App with REST API
Building Modern Projects with React
Interaction Design: Interface
Applied Interaction Design: Managing Comments
Building Serverless Apps with JAMStack and Eleventy
First Look: Java 14
Ruby on Rails 6 Essential Training
WordPress: REST API
WordPress: Customizing Themes with Genesis
Applied Interaction Design: Accordion Folds
Learning Genesis for WordPress
Learning Claris Connect
Interaction Design: Flow
Building Web APIs with ASP.NET Core
Esri ArcGIS Maps for Creative Cloud Extension
Adobe XD Essential Training: Design
Figma: Working with Clients
WordPress: Migration
ReasonML: First Look
Figma: Handing off to Developers
ESLint: Customizing Styles
ESLint: Checking for Syntax and Logic Errors
Adobe XD: Migrating from Sketch
Adobe XD: Building a Responsive Component Library
Installing and Running WordPress: MAMP
HTML Essential Training
Typography: Type in Motion
Visual Studio Code: Building an Extension
MERN Essential Training
JavaScript for Web Designers
Node.js: Securing RESTful APIs
Version Control for Everyone
Learning Design Sprints
UXPin for UX Design
WordPress: Creating an Intranet Website
First Look: PHP 7.4
Installing and Running Ruby on Rails 6
Google Sites Essential Training
Installing Apache, MySQL, and PHP
Crafting Meaningful HTML
Spring: Spring Cloud
Building a Website with Node.js and Express.js
WordPress: Workflows
Empathy in UX Design
Laravel 6 Essential Training: II Testing, Securing and Deploying Apps
Surveys and Questionnaires for UX Projects
CSS: Variable Fonts
Learning Spring with Spring Boot
Java EE 8 Essential Training
Flask Essential Training
Creating Your First Spring Boot Microservice
Building React and Django Apps
Building React and ASP.NET Core Applications
SQL Essential Training
Building Angular and Django Apps
Building Angular and ASP.NET Core Applications
Data Ethics: Managing Your Private Customer Data
JavaScript: Test-Driven Development (ES6)
Angular: Cloud-Powered Apps with Firebase
Making Sense of the CSS Box Model
Learning Oracle Database 19c
Technical WordPress SEO
Learning Shopify
Access Basics for Excel Users
Spring: Spring MVC
MySQL Advanced Topics
Shopify Ecommerce for Marketers
Building RESTful APIs with Node.js and Express
Creating a Design System with Adobe XD
Interaction Design: Software and Web Design Patterns
Gulp.js: Web Project Workflows
Implementing a Data Warehouse SQL Server 2019
Vue.js: Working with APIs
Customizing a WordPress Theme from an Adobe XD Prototype
Prototyping a WordPress Project in Adobe XD
Responsive Layout 2.0
Introduction to Web APIs
Getting Started in User Experience
CSS Essential Training
Careers in Web Design and Development
Prototype a CRM Mobile Application with Framer X
Advanced ASP.NET Web API 2.2
Applied Interaction Design: Onboarding Flow
Advanced Animations and Interactions with Framer X
Developing Plug-Ins and Extensions for Adobe XD
Learning Symfony 4
Designing a First Website with Dreamweaver CC
Cert Prep: Access Expert - Microsoft Office Specialist for Office 2019 and Office 365
Hiring and Managing UX Professionals
Succeeding in Web Development: Full Stack and Front End
Vue.js: Full-Stack Applications with Firebase
JavaScript: Best Practices for Code Formatting
CSS Layouts: From Float to Flexbox and Grid
ASP.NET Core: Security
WordPress: Backing Up Your Site
Java EE 8: Web Services
Adobe Photoshop to XD: Web Design Process
Access 2019: Building Dashboards for Excel
Applied Interaction Design: Card Transitions
Shopify Essential Training
Installing and Running WordPress: Shared Hosting
Fusion 360 Essential Training
Intro to Couchbase for Oracle Experts
Prototyping Microinteractions with Adobe Animate
Building Your First CLI App in Node
Web Security: User Authentication and Access Control
WordPress Ecommerce: WooCommerce
Vue.js: Building an Interface
ASP.NET MVC 5 Essential Training
WordPress: Custom Post Types and Taxonomies
ASP.NET: Security
Principle for UX Design
Vanilla JavaScript: Mobile Game Programming
Building RESTful APIs with Flask
Interaction Design: Projects and Platforms
Learning PCB Design with EAGLE
Vanilla JavaScript: Ajax and Fetch
Interaction Design: Structure
Intro to Couchbase for Microsoft SQL Server Experts
Building Vue and Node Apps with Authentication
Ionic 4.0 Essential Training
WordPress: Accessibility
Creating Illustrator Infographics
Creating Social Content with Adobe Animate CC
WordPress: Building Progressive Themes with WP Rig
Ionic 4.0 : Deploying Ionic Apps
MySQL Essential Training
Learning Vuex
Building a Small Business Website with WordPress
Learning HubSpot CRM
Learning TypeScript
Laravel 5 Essential Training
Building a Reactive App with Angular and Spring Boot 2
WordPress: Advanced Custom Fields
PowerShell for SQL Server Administration
React: Building Progressive Web Apps (PWAs)
WordPress: Building Child Themes
SAP Business One Essential Training
Angular Essential Training
Execute a Design Sprint with Framer X
Learning Zoho CRM
Prototyping Microinteractions with After Effects
Learning Functional Programming with JavaScript ES6+
Create a Shopping Cart in Framer X
React: Creating and Hosting a Full-Stack Site
React for Web Designers
Building Full-Stack Apps with React and Spring
Node.js Essential Training: Web Servers, Tests, and Deployment
UX Research: Going Guerrilla
Lead Generation Foundations
Java EE: Packaging and Deploying an App
Electron: Building Cross Platform Desktop Apps
WordPress: Developing Blocks with Gutenberg
React: State Management
Node.js: Microservices
Node.js Essential Training
Web Security: Same-Origin Policies
ASP.NET Web Forms Essential Training: 1
Java EE 7: Enterprise JavaBeans (EJB)
CSS: Selectors
The Accidental Web Designer
UX Insights Weekly
MongoDB for MEAN Stack Developers
Learning Microsoft Dynamics 365: The Basics
Managing App Secrets in .NET Core
ASP.NET Core Identity: Authorization Management
ASP.NET Core Identity: Authentication Management
Learning Adobe XD
Learning Web Audio and Video
Bootstrap 4 with Sass
UXPin: Design Sprints and Reviews
Installing and Running WordPress: Local by FlyWheel
Java EE: Application Servers
UXPin: Developer Workflow
Email Marketing: Drip Campaigns
WordPress: Contact Forms
Programming Foundations: APIs and Web Services
Building RESTful Web APIs with Django
Photoshop CC and Design Systems: Designing a Chat Client
UX Research: Lean Experimentation
Spring: Design Patterns
React: Context API Development
JavaScript: Modern Browser APIs
WordPress: Ask the Instructor
Microsoft PowerApps: Using the Common Data Service
JavaScript: Async
Isomorphic JavaScript with MEVN Stack
Vue.js Essential Training
Learning React.js
Deploying Django Apps: Make Your Site Go Live
Create a CRM Mobile Application with React Native
Test-Driven Development in Django
WordPress.com Essential Training
Additive Manufacturing: Short Run Production
Django: Forms
Learning ASP.NET
Building Real-Time Web Apps with SignalR 2
WordPress: SEO
Building a Paid Membership Site with Django
Learning webpack 4
Access Quick Tips
Access: VBA
Building Laravel and Vue.js Web Apps
Learning Flask
Advanced Laravel
React.js: Building an Interface
Ruby: Files, Formats, Templates
Advanced Express
Learning the JavaScript Language
React: Using TypeScript
Vue.js for Web Designers
Adobe XD New Features Weekly
Web Portfolio Projects: Sortable Table and Arrays
Advanced npm
ASP.NET Core New Features
Java EE: JavaServer Faces JSF
WordPress Content Blocks: Working with Themes
Java EE: Web Services
WordPress: Ecommerce
JavaScript: Security Essentials
Essentials of CSS for React Developers
Apollo Client State with React
CSS Selectors for React Developers
Getting Started with CSS for React Developers
More CSS Selectors for React Developers
Learning Koa
Angular: Building an Interface
Practical UX Weekly
Dreamweaver CC: Responsive Design with Bootstrap 4
Building Angular and ASP.NET Web API Apps
Sketch for UX Design
React.js Essential Training
Adobe XD: Using UI Kits
Adobe XD: Prototyping Tips and Tricks
Learning Static Site Building with Jekyll
Learning Static Site Building with Hugo
Programming Foundations: Secure Coding
ASP.NET MVC 5 Essential Training
BigCommerce Essential Training
Job Interview Strategies for UX Designers
Reactive Spring
Choosing an Ecommerce Platform for Developers
TypeScript for Node.js Developers
Learning Atom
WordPress 5 Essential Training: Site Administration
WordPress 5 Essential Training
Building Solutions Using Excel and Access 2019 Together
Building React and ASP.NET MVC 5 Applications
Deploying ASP.NET Applications
Learning HTML Canvas
Spring 5.0 and Spring Boot 2.0 New Features
Coding for Visual Learners: Learning JavaScript from Scratch
Migrating from REST to GraphQL
JavaScript: Patterns
Learning Adobe Animate CC
Scaling Your SQL Server Application
React: SPAs
Ethical Hacking with JavaScript
Vanilla JavaScript: Service Workers
Vanilla JavaScript: Web Performance Optimization APIs
Vanilla JavaScript: Web Workers
Building a Website with Node.js and Express.js
Angular: Material Design
Responsive Layout
Squarespace Essential Training: Ecommerce
Building Web Services with Java EE 8
Learning Vue.js
Spring Boot 2 Essential Training
Building Web APIs with ASP.NET Web API 2.2
Adobe XD Essential Training: Prototype and Share (2019)
Advanced Node.js: Scaling Applications
Learning npm the Node Package Manager
Adobe XD Essential Training: Design (2019)
Delivering Video in Web Experiences
Extending, Securing, and Dockerizing Spring Boot Microservices
Vanilla JavaScript: Progressive Web Applications
Building a Personal Portfolio with Django
Building Real-Time Web Apps with Spring Boot and WebSockets
Advanced Web Development with Django
Learning Package Management with Yarn
Adobe XD for Designers
Java EE: Concurrency and Multithreading
WordPress Ecommerce: WooCommerce
Java EE 8: JSON-B
Advanced Scripting with Axure RP
Java Persistence API (JPA): 2 Inheritance and Querying
Building and Securing RESTful APIs in ASP.NET Core
InVision Essential Training: Studio
UX Foundations: Style Guides and Design Systems
Bootstrap 4 Layouts: Responsive Single-Page Design
Designing for Neural Networks and AI Interfaces
Deploying ASP.NET Core Applications
Sketch: Creating Responsive SVG
Learning SignalR with ASP.NET Core
CSS: Refactoring Style Sheets
Sketch: Prototyping an Image Carousel
Using Entity Framework Core with Legacy Databases
Learning Troubleshooting for Web Developers
Interactive Animations with CSS and JavaScript
Node.js: Security
SVG: Clipping, Masking, and Filters
Sketch Essential Training: The Basics
SVG Graphics for the Web with Illustrator
ASP.NET MVC 5 Identity: Authentication and Authorization
Using Sketch with Framer
WebAssembly: Accessing C and C++ in Web Applications
Blazor First Look
JavaScript: Scope
ASP.NET MVC: Building for Productivity and Maintainability
Code Clinic: JavaScript
Learning NgRx
TypeScript: Upgrades and Features
Webpack for React Applications
Fusion 360: Multi-Body Modeling
Mastering Functional JavaScript Libraries
Vanilla JavaScript: Client-Side Data Storage
Web Development with Elm
React: Components, Context, and Accessibility
JavaScript: Classes
React Recipes
Node.js: Debugging and Performance Tuning
Ethereum: Building Blockchain Decentralized Apps (DApps)
Performing Complex State Management with Redux
Building Declarative Apps Using Functional JavaScript
Advanced Node.js
Vanilla JavaScript: Animations
Reactive Programming with Java 8
Figma for UX Design
Building JSF Web Applications with Java EE 7
UX Research for Agile Teams
JavaScript: Closures
Java Persistence API (JPA): 1 The Basics
Angular: Workflows
CSS: Design Systems and Architectures
Illustrator for Web Design
Designing an Onboarding Experience with InVision and Sketch
Migrating from React to Angular
WordPress: Building Progressive Themes with WP Rig
InVision Studio First Look
Spring: Messaging with JMS
Laravel 5.6 New Features
Entity Framework Core Essential Training: 2
React: React Router
Prototyping UI Animation with Adobe Animate
UX Foundations: Interaction Design
Learning JavaScript Debugging
Adobe Animate: Designing Interactive Experiences
Spring: Spring Security
Using Repeaters in Axure RP
JavaScript: Prototypes
Prototyping AR User Experiences with Framer
Squarespace Essential Training: The Basics
Angular: Securing Apps
Java EE: Contexts and Dependency Injection
Learning Functional Programming with Swift
CSS: Transforms and Transitions
UX for Voice: Planning and Implementation
Extending Laravel with First Party Packages
HTML: Images and Figures
Spring: Spring MVC
Making User Experience Happen as a Team
WordPress: Building Apps with Angular
ASP.NET MVC: HTTP Request Life Cycle
Building Web APIs with ASP.NET Core
After Effects for UX Design
Java EE: Design Patterns and Architecture
ASP.NET Core: Converting Synchronous Calls to Asynchronous
React for Web Designers
jQuery: Building an Interface
PHP: Testing Legacy Applications
React: Server-Side Rendering
Angular: Building on Azure Microservices
Express Essential Training
Node.js: Deploying Applications
Node.js: Securing RESTful APIs
Prototype a CRM Mobile App with Framer
HTTP Essential Training
Building Magento 2 Themes
Practical HTML for Marketing Projects
UX Foundations: Multidevice Design
Node.js: Design Patterns
Understanding Information Architecture
Framer for UX Design
Angular: Maintaining Applications
React: Managing Complex Interactions
SharePoint 2016: Branding SharePoint Sites
Adobe XD Essential Training: Prototype and Share
Adobe XD CC Essential Training: Design
Building RESTful APIs in Laravel
Entity Framework Core Essential Training: 1
Shopify Essential Training
Java EE: Bean Validation
Angular: Routing
React: Working with APIs
Angular: Building Large Applications
Spring Boot Essential Training
Vanilla JavaScript: Binding and Propagation
Learning the Angular CLI
Meteor Essential Training
Web Programming Foundations
Designing and Prototyping a Website with Adobe XD
Learning REST APIs
Learning Angular
Java EE: Servlets and JavaServer Pages (JSP)
GraphQL Essential Training
React: Securing Applications
React VR: Interactive Multimedia
PHP: Object-Oriented Programming with Databases
ASP.NET Core New Features
Developing a Design System with UXPin
Interaction Design for the Web
Designing an Icon with Affinity Designer
Learning Django
Affinity Designer for UX Design
Python Essential Training
Python Essential Training
React Native: Building Mobile Apps
Photoshop for Web Design
React Native: Building Mobile Apps
Designing an Animated App UI with Illustrator
Learning RxJS
Accessibility for Web Design
Designing RESTful APIs
Building Single-Page Applications Using ASP.NET Core JavaScriptServices
Web Security: OAuth and OpenID Connect
Designing RESTful APIs
Building APIs with LoopBack
Learning React.js
Learning Composer, the PHP Dependency Manager
JHipster: Build and Deploy Spring Boot Microservices
Learning Redis
Learning Static Site Building with Hugo
Databases for Node.js Developers
Origami Studio for UX Design
Building Applications with Angular, ASP.NET Core, and Entity Framework Core
Node.js: Real-Time Web with Socket.IO
Learning Webpack 3
Magento Community Edition 2 Essential Training
Designing a Mobile Purchase Process Flow with Sketch
Advanced Animations and Interactions with Framer
ASP.NET Core: Razor Pages
PHP: Object-Oriented Programming
React Native Essential Training
Audio Design for Interactive Projects
WordPress: Contact Forms
Learning AngularJS 1
Building HTML5 Forms with Dreamweaver
Learning AngularJS 1
Learning Node.js
What Comes Next is the Future: Creating the Web
Managing a Design System with Sketch
Angular: Ecosystems
Creating a Design System with Sketch
Building RESTful Web APIs with Node.js and Express
Spring: Framework In Depth
CSS: Enhancing Website Graphics
Installing and Running WordPress: MAMP
Developing a Design System with Adobe XD
PHP Tips, Tricks, and Techniques
Angular 2+: Creating CRUD Apps
Vue.js: Building an Interface
Learning App Building with Vanilla JavaScript
Angular: Animations
Learning Enterprise Web Application Performance
React: Replacing Legacy Projects
Angular: Material Design
Learning React VR
Polyglot Web Development
ASP.NET Core: Internationalization
Getting Your Website Online
Learning Apollo
Learning Foundation 6
Ionic 3.0 for Mobile App Developers
PHP: Performance Optimization
Ecommerce: Scoping Projects
MongoDB: Security
Designing iOS and Android Apps
UX Foundations: Prototyping
Learning SVG
WordPress: Plugin Development
Spring: Test-Driven Development with JUnit
Node.js: Testing and Code Quality
ASP.NET Core: Middleware
WordPress Ecommerce: Easy Digital Downloads
CSS Essential Training 3
ASP.NET Core: Security
React: Building Styles with CSS Modules
Designing an Icon with Sketch
Angular: Progressive Web Apps
Learning Polymer
CSS: Advanced Layouts with Grid
Laravel 5 Essential Training: 1 The Basics
Laravel 5 Essential Training: 2 Testing, Securing, and Deploying
Modular UX Design with Photoshop
WordPress REST API: Building an Interactive Web App
React: Building Large Apps
UX Design for Developer Tools
Dreamweaver: Working with Git Version Control
HTML & CSS: Creating Forms
The DOM in JavaScript, jQuery, AngularJS, and React
React: ES6, ES2016, and Beyond
Twelve-Factor Applications
React: Lifecycles
GraphQL: Data Fetching with Relay
Migrating from ASP.NET Web API 2.2 to ASP.NET Core
AngularJS: Scope and Digest
InVision for UX Design
InVision Craft for UX Design
Advanced WordPress: Action and Filter Hooks
WordPress Themes: Customizing Themes with Genesis
ASP.NET Core: Test-Driven Development
Spring: Spring Cloud
InDesign for UX Design
Mastering Web Developer Interview Code
Learning Functional Programming with JavaScript
Angular: API Communication and Authentication
Learning Chrome Web Developer Tools
Linux for PHP Developers
React: Testing and Debugging
Learning 3D Graphics on the Web with Three.js
Designing and Prototyping a Mobile App with Adobe XD
Building and Securing RESTful APIs in ASP.NET Core
PHP with MySQL Essential Training: 1 The Basics
PHP with MySQL Essential Training: 2 Build a CMS
PHP Essential Training
WordPress Ecommerce: WooCommerce Plugins
Practical Application Architecture with Entity Framework Core
Organizing JavaScript Functionality
Creating an Open Source JavaScript Library
React: Ecosystems
Webpack Deep Dive
Dreamweaver CC Essential Training
WebSocket Programming with Java EE
Adobe Animate CC New Features
Zero to Production Node.js on Amazon Web Services
ES6: The Right Parts
Advanced SVG Animation
Google Analytics: Spam Proofing
Designing Ecommerce Sites with Muse
WordPress REST API: Authentication
Introduction to CSS
Sketch Essential Training: The Basics
Building Native Mobile Apps with NativeScript and Angular 2
Strategies for Successful UX Freelancers
Freelancing and Consulting in User Experience
RESTful Service with JAX-RS 2.0
JSON Processing with Java EE
Angular Template Design and Implementation
Building Complex Express Sites with Redis and Socket.IO
Four Semesters of Computer Science in 5 Hours
Motion Design with CSS
API Testing and Validation
Coercion in JavaScript
Sketch: Beyond the Basics
User Experience Design for Wearables
Spring: Spring Data
Django: 1 Building a Blog
Django: 2 Building a Social Website
Django: 3 Building an Online Shop
Django: 4 Building an Elearning Platform
Learning Data Visualization with D3.js
Create a CRM Mobile Application with React Native
Prototype a CRM Mobile Application with Framer
Rethinking Asynchronous JavaScript
The Good Parts of JavaScript and the Web
Learning Ionic
JavaScript Essential Training
Building Angular and Node Apps with Authentication
Creating Cinemagraphs and Plotagraphs
JavaScript Essential Training
Digital Media Foundations
API Design in Node.js Using Express and Mongo
Functional-Lite JavaScript
Building a Full-Stack App with Angular 2+ and Spring Boot
Building Angular and ASP.NET Core Apps with Authentication
Learning Web Components
Migrating from MVC 5 to ASP.NET Core MVC
Dreamweaver CC New Features
UX Research Methods: Card Sorting
Learning MongoDB
Learning React Native
AngularJS 1.x Tips and Tricks
Next Generation CSS Design with PostCSS and CSSNext
UX Research Methods: Interviewing
Learning GWT
Learning Squarespace
Responsive CSS Workflow with Sass, Bourbon, and Susy
Visual Studio Code for Web Developers
Learning Adobe XD
Upgrading to Angular 1.6
Learning GraphQL
From React to React Native
Migrating to TypeScript 2
Building and Deploying a Full-Stack React Application
Building APIs Using Hapi in Node.js
Bootstrap 4 Essential Training
Bootstrap 4 Migration
CSS Essential Training 2
Learning Symfony 3
CSS Essential Training 1
Node.js: Extend and Maintain Applications
Considering a CMS for Web Design
Consuming RESTful APIs in PHP with Guzzle
Creative Pro Careers: Staying Ahead
Switching to ES6 in Node.js
WordPress: Creating an Intranet Website
WordPress: REST API
Learning Vue.js
Learning Sinatra
Framer for UX Design (2017)
Designing a Portfolio Website with Muse
Learning Spring with Spring Boot
Processing and Interchanging JSON Data
Photoshop for UX Design
React Native Ecosystem and Workflow
Building Web Applications with Ajax
Learning Entity Framework Core