آموزش های مرتبط با Team Services

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Team Services است که تعداد آن ها 1 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Agile Software Development: Scrum for Developers
Visual Studio Essential Training: 10 Protecting Your Code Base with Source Control Providers