آموزش های مرتبط با CMS

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با CMS است که تعداد آن ها 107 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

WordPress: Action and Filter Hooks
Building a Headless WordPress App with REST API
WordPress: REST API
WordPress: Customizing Themes with Genesis
Learning Genesis for WordPress
WordPress: Migration
Installing and Running WordPress: MAMP
WordPress: Creating an Intranet Website
WordPress: Workflows
Learning Shopify
WordPress: Backing Up Your Site
Installing and Running WordPress: Shared Hosting
WordPress: Custom Post Types and Taxonomies
WordPress: Accessibility
WordPress: Building Progressive Themes with WP Rig
Building a Small Business Website with WordPress
WordPress: Advanced Custom Fields
WordPress: Building Child Themes
WordPress: Developing Blocks with Gutenberg
The Accidental Web Designer
Installing and Running WordPress: Local by FlyWheel
WordPress: Contact Forms
WordPress: Ask the Instructor
WordPress.com Essential Training
WordPress: SEO
WordPress Content Blocks: Working with Themes
WordPress: Ecommerce
Learning Static Site Building with Jekyll
Learning Static Site Building with Hugo
BigCommerce Essential Training
Choosing an Ecommerce Platform for Developers
WordPress 5 Essential Training: Site Administration
WordPress 5 Essential Training
WordPress Ecommerce: WooCommerce
WordPress: Building Progressive Themes with WP Rig
WordPress: Building Apps with Angular
SharePoint 2016: Branding SharePoint Sites
Learning Static Site Building with Hugo
WordPress: Contact Forms
Installing and Running WordPress: MAMP
WordPress: Plugin Development
WordPress REST API: Building an Interactive Web App
Advanced WordPress: Action and Filter Hooks
WordPress Themes: Customizing Themes with Genesis
PHP with MySQL Essential Training: 2 Build a CMS
Learning Squarespace
Considering a CMS for Web Design
WordPress: Creating an Intranet Website
WordPress: REST API
WordPress Plugins: Analytics
WordPress Plugins: SEO
WordPress: Building Themes from Scratch Using Underscores
Customizing WordPress Themes: Hume
WordPress Themes: Twenty Seventeen
Drupal 8: Configuration Management
Installing and Running WordPress: WAMP
WordPress: Understanding Custom Plugins with PHP
WordPress: Backing Up Your Site
WordPress: Developing Secure Sites
Learning Shopify
WordPress: Internationalization
WordPress: Building a Paid Membership Site
WordPress.com Essential Training
Installing and Running WordPress: Bitnami
Learning Responsive Web Design in the Browser
Drupal 8 Essential Training: 1 The Basics
Drupal 8 Essential Training: 2 Building Out Your Website
Migrating WordPress with WP Migrate DB and DB Pro
WordPress Themes: Twenty Sixteen
Building a Single-Page Application with AngularJS and WordPress
WordPress: Mobile Solutions
WordPress: Building Child Themes
WordPress and Genesis: Building Child Themes from Scratch
WordPress DIY: Community Website
WordPress and Genesis DIY: Community Website
Squarespace 7: Intermediate Techniques
WordPress DIY: Restaurant Website
WordPress and Genesis DIY: Restaurant Website
WordPress Essential Training
WordPress: Accessibility
WordPress: Ecommerce
Squarespace 7 Essential Training
WordPress DIY: Freelance/Independent Website
WordPress and Genesis DIY: Freelance/Independent Website
WordPress DIY: Small Business Website
WordPress and Genesis DIY: Small Business Website
WordPress: Developing with Sass and Grunt.js
WordPress: Workflows
WordPress DIY: Weddings and Special Events
WordPress and Genesis DIY: Weddings and Special Events
WordPress DIY: Showcasing Photography
WordPress and Genesis DIY: Showcasing Photography
WordPress DIY: Setting Up WordPress
WordPress and Genesis DIY: Setting Up Genesis
Muse: Business Catalyst Integration
Joomla! 3 Essential Training: 1 Working with Content
Joomla! 3 Essential Training: 2 Modules Components Extensions & Templates
Joomla! 3 Essential Training: 1 Working with Content
WordPress Themes: Twenty Fifteen
WordPress Developer Tips: Adding Category Images
WordPress Developer Tips: DRY Development
WordPress Developer Tips: Creating a Popular Posts Plugin
Installing and Running Joomla! 3: Local and Web-Hosted Sites
WordPress Developer Tips: Information Architecture and the Template Hierarchy
WordPress Developer Tips: Managing Users in the Database
SharePoint Designer 2013: Branding SharePoint Sites
Learning Genesis for WordPress
WordPress: Building a One-Page Style Site
WordPress Plugins: Advanced Custom Fields
WordPress Developer Tips: Enqueuing Styles and Scripts
WordPress Developer Tips: Using Custom Web Fonts
WordPress Plugins: Social Media Buttons
WordPress Themes: Simone
WordPress: Custom Post Types and Taxonomies
Installing and Running WordPress: DesktopServer
WordPress Developer Tips: Deleting Spam Comments in the Database
Creating a Marquee in WordPress with jQuery
Dreamweaver CC and WordPress 3.8 Essential Training (2014)
WordPress Themes: Twenty Fourteen
Creating a Photo Gallery in WordPress with jQuery
Installing and Running WordPress: Shared Hosting
WordPress Themes: Twenty Thirteen
WordPress Themes: Food Blogs
WordPress Themes: Video Blogs
Drupal: Responsive Design
Templating with Joomla! 3 and Bootstrap (2013)
Joomla! 3 Essential Training (2012)
Drupal: Simplify Sites with Drush
Drupal 7: Custom Module Development
WordPress: Building Responsive Themes
WordPress Themes: Creative Portfolios
Advanced Drupal 7
Building Themes with Dreamweaver and WordPress (2012)
Building Mobile Sites with Dreamweaver and WordPress (2012)
Building Sites with Dreamweaver and WordPress (2012)
Creating and Managing a Blog Network with WordPress
WordPress Themes: Photography Portfolios
Drupal 7: Reporting and Visualizing Data
CMS Essential Training
Drupal 7 Essential Training