آموزش های مرتبط با RoboHelp

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با RoboHelp است که تعداد آن ها 2 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

RoboHelp 2015 Essential Training
RoboHelp 9 HTML Essential Training