آموزش های مرتبط با Digital Publishing Suite

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Digital Publishing Suite است که تعداد آن ها 5 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

InDesign: Multistate Objects
Adobe Digital Publishing Suite: Interactive Techniques
Designing a Digital Magazine
Adobe Digital Publishing Suite Essential Training
InDesign CS6: Interactive Documents