17 ساعت
15 دوره

یک استراتژیست محتوا شوید


به عنوان یک استراتژیست محتوا کمپین های بازاریابی محتوای موثر ایجاد کنید. در این مسیر، یاد خواهید گرفت که چگونه پیام مناسب را در زمان مناسب به افراد مناسب بفرستید، تا استراتژی محتوای مناسب را برای تیم بازاریابی خود ایجاد کنید و از کمپین های خود بیشترین بهره را ببرید.

ترجمه ماشین
1
Card image
Card image
مدرس: Brian Honigman
مبتدی 53m 18s 2020
ترجمه ماشین
2
Card image
Card image
مدرس: Megan Adams
مناسب همه 1h 28m 2021
ترجمه ماشین
3
Card image
Card image
مدرس: C.C. Chapman
مبتدی 16m 9s 2014
ترجمه ماشین
بروزشده
4
Card image
Card image
مدرس: Matt Bailey
پیشرفته 2h 18m 2021
ترجمه ماشین
5
Card image
Card image
مدرس: Brian Honigman
مبتدی 52m 15s 2020
ترجمه ماشین
بروزشده
6
Card image
Card image
مدرس: Corey Koberg
مبتدی 2h 39m 2021
ترجمه ماشین
7
Card image
Card image
مدرس: Morten Rand-Hendriksen
متوسط 1h 24m 2016
ترجمه ماشین
8
Card image
Card image
مدرس: Madecraft
پیشرفته 1h 30m 2020
ترجمه ماشین
بروزشده
9
Card image
Card image
مدرس: Ian Lurie
متوسط 1h 27m 2020
ترجمه ماشین
10
Card image
Card image
مدرس: Megan Adams
مبتدی 1h 16m 2018
ترجمه ماشین
بروزشده
11
Card image
Card image
مدرس: Shane Snow
متوسط 1h 8m 2021
ترجمه ماشین
بروزشده
12
Card image
Card image
مدرس: David Booth
مبتدی 2h 38m 2020
ترجمه ماشین
13
Card image
Card image
مدرس: Brad Batesole
مبتدی 2h 9m 2021
ترجمه ماشین
بروزشده
14
Card image
Card image
مدرس: Melodie Tao
مبتدی 47m 25s 2021
ترجمه ماشین
بروزشده
15
Card image
Card image
مدرس: David Booth
مناسب همه 2h 38m 2020