19 ساعت
24 دوره

تحول دیجیتال برای رهبران فناوری


رهبران فناوری باید با فناوری هایی آشنا باشند که تحول دیجیتالی آنها را هدایت می کند. این مسیر یادگیری، این فناوری‌ها را به کسانی که مسئولیت هدایت استراتژی فناوری آن‌ها را بر عهده دارند، معرفی می‌کند. موضوعات شامل محاسبات ابری، کلان داده و علم داده، یادگیری ماشین و هوش مصنوعی، بلاک چین، اینترنت اشیا، مدیریت پروژه نرم افزاری و سیاست های امنیتی است. همچنین <span style="text-decoration: underline;"><a href="https://www.linkedin.com/learning/paths/digital-transformation-for-leaders">تحول دیجیتالی برای رهبران ما را نیز کاوش کنید. a></span> و <span style="text-decoration: underline;"><a href="https://www.linkedin.com/learning/paths/digital-transformation-in-practice">تحول دیجیتال در مسیرهای یادگیری تمرین</a></span>.

ترجمه ماشین
1
Card image
Card image
مدرس: Phil Gold
متوسط 1h 11m 2018
ترجمه ماشین
2
Card image
Card image
مدرس: Ian Barkin
مبتدی 53m 33s 2019
ترجمه ماشین
3
Card image
Card image
مدرس: David Linthicum
مبتدی 1h 33m 2019
ترجمه ماشین
4
Card image
Card image
مدرس: Jonathan Reichental
مبتدی 1h 51m 2019
ترجمه ماشین
5
Card image
Card image
مدرس: David Linthicum
متوسط 1h 15m 2019
ترجمه ماشین
جدید
6
Card image
Card image
مدرس: Liam Cleary
مناسب همه 3h 7m 2021
ترجمه ماشین
7
Card image
Card image
مدرس: Barton Poulson
مبتدی 2h 7m 2019
ترجمه ماشین
بروزشده
8
Card image
Card image
مدرس: Bruce Sinclair
مبتدی 37m 49s 2017
ترجمه ماشین
9
Card image
Card image
مدرس: Doug Rose
مبتدی 1h 27m 2017
ترجمه ماشین
10
Card image
Card image
مدرس: Adam Geitgey
متوسط 1h 4m 2017
ترجمه ماشین
جدید
11
Card image
Card image
مدرس: Zahraa Khalil
مناسب همه 1h 2021
ترجمه ماشین
12
Card image
Card image
مدرس: Keith McCormick
مبتدی 1h 16m 2017
ترجمه ماشین
13
Card image
Card image
مدرس: David Linthicum
متوسط 1h 29m 2019
ترجمه ماشین
بروزشده
14
Card image
Card image
مدرس: Kip Boyle
متوسط 2h 33m 2017
ترجمه ماشین
15
Card image
Card image
مدرس: Keith McCormick
پیشرفته 1h 16m 2017
ترجمه ماشین
16
Card image
Card image
مدرس: Jonathan Reichental
مبتدی 57m 13s 2017
ترجمه ماشین
17
Card image
Card image
مدرس: Malcolm Shore
مناسب همه 52m 2s 2021
ترجمه ماشین
جدید
18
Card image
Card image
مدرس: Jonathan Reichental
مناسب همه 1h 6m 2021
ترجمه ماشین
جدید
19
Card image
Card image
مدرس: Jonathan Reichental
مناسب همه 1h 18m 2022
ترجمه ماشین
20
Card image
Card image
مدرس: Jonathan Reichental
متوسط 1h 31m 2017
ترجمه ماشین
21
Card image
Card image
مدرس: Mischa Dohler
متوسط 1h 12m 2019
ترجمه ماشین
22
Card image
Card image
مدرس: Peter High
پیشرفته 39m 38s 2018
ترجمه ماشین
23
Card image
Card image
مدرس: Zahraa Khalil
متوسط 1h 34m 2017
ترجمه ماشین
بروزشده
24
Card image
Card image
مدرس: Harrison Ferrone
متوسط 26m 5s 2017