9 ساعت
4 دوره

برای آزمون AWS DevOps Engineer - Professional (DOP-C01) آماده شوید


گواهینامه های خدمات وب آمازون (AWS) برخی از بیشترین تقاضا در بازار هستند. این مسیر یادگیری به متخصصان فناوری اطلاعاتی که دانش پایه موجود در مورد پلتفرم AWS دارند، مهارت‌هایی را که برای کسب گواهینامه مهندسی DevOps Certified AWS - Professional نیاز دارند، ارائه می‌کند.

ترجمه ماشین
1
Card image
Card image
مدرس: Lynn Langit
پیشرفته 2h 2m 2017
ترجمه ماشین
2
Card image
Card image
مدرس: Lynn Langit
پیشرفته 2h 40m 2017
ترجمه ماشین
3
Card image
Card image
مدرس: Lynn Langit
پیشرفته 2h 41m 2017
ترجمه ماشین
4
Card image
Card image
مدرس: Lynn Langit
پیشرفته 2h 33m 2017