20 ساعت
10 دوره

Prepare for the AWS Certified Solutions Architect - Associate Exam (SAA-C02)


Earning an AWS certification allows you to demonstrate proficiency in working with AWS cloud services. This learning path provides IT pros with existing foundational knowledge of the AWS platform with the skills needed to prepare for the AWS Certified Solutions Architect - Associate (SAA-C02) exam.

ترجمه ماشین
1
Card image
Card image
مدرس: Tom Carpenter
متوسط 53m 39s 2020
ترجمه ماشین
2
Card image
Card image
مدرس: Tom Carpenter
متوسط 1h 7m 2020
ترجمه ماشین
3
Card image
Card image
مدرس: Tom Carpenter
متوسط 2h 36m 2020
ترجمه ماشین
4
Card image
Card image
مدرس: Tom Carpenter
متوسط 1h 30m 2020
ترجمه ماشین
5
Card image
Card image
مدرس: Tom Carpenter
متوسط 2h 54m 2020
ترجمه ماشین
6
Card image
Card image
مدرس: Tom Carpenter
متوسط 2h 24m 2020
ترجمه ماشین
7
Card image
Card image
مدرس: Tom Carpenter
متوسط 1h 41m 2020
ترجمه ماشین
8
Card image
Card image
مدرس: Tom Carpenter
متوسط 2h 20m 2020
ترجمه ماشین
9
Card image
Card image
مدرس: Tom Carpenter
متوسط 2h 3m 2020
ترجمه ماشین
10
Card image
Card image
مدرس: Tom Carpenter
متوسط 2h 30m 2020