10 ساعت
8 دوره

درک اصول ابری


برای کسانی که پیشینه ای در فناوری اطلاعات دارند و مایلند درک خود را از محاسبات ابری عمیق تر کنند، این مسیر یادگیری یک پایه قوی را فراهم می کند. این مسیر با تمرکز بر اصول کلی ابری، با کاوش در سرویس‌های مختص به Azure و AWS به پایان می‌رسد.

ترجمه ماشین
1
Card image
Card image
مدرس: David Linthicum
مناسب همه 1h 32m 2021
ترجمه ماشین
2
Card image
Card image
مدرس: David Linthicum
مبتدی 1h 12m 2019
ترجمه ماشین
جدید
3
Card image
Card image
مدرس: David Linthicum
مناسب همه 53m 41s 2021
ترجمه ماشین
4
Card image
Card image
مدرس: David Linthicum
مبتدی 1h 32m 2018
ترجمه ماشین
5
Card image
Card image
مدرس: David Linthicum
مبتدی 1h 22m 2018
ترجمه ماشین
6
Card image
Card image
مدرس: David Linthicum
مبتدی 1h 8m 2018
ترجمه ماشین
7
Card image
Card image
مدرس: Walt Ritscher
مبتدی 2h 59m 2020
ترجمه ماشین
8
Card image
Card image
مدرس: Hiroko Nishimura
مبتدی 1h 19m 2020