4 ساعت
7 دوره

مهارت های خود را در پشتیبانی از صورتحساب مشتری ایجاد کنید


با ایجاد درک دقیق از مسائل مشتری، از نیازهای صورتحساب مشتری خود حمایت کنید. توانایی انطباق سریع با موقعیت مشتری را توسعه دهید، حتی در مواقع چالش برانگیز، به منظور ایجاد و حفظ روابط عالی.

ترجمه ماشین
بروزشده
1
Card image
Card image
مدرس: Jeff Toister
مبتدی 1h 22m 2020
ترجمه ماشین
2
Card image
Card image
مدرس: Noah Fleming
متوسط 32m 25s 2018
ترجمه ماشین
جدید
بروزشده
3
Card image
Card image
مدرس: Myra Golden
متوسط 27m 3s 2022
ترجمه ماشین
4
Card image
Card image
مدرس: Leslie O'Flahavan
متوسط 38m 30s 2019
ترجمه ماشین
بروزشده
5
Card image
Card image
مدرس: Myra Golden
متوسط 33m 17s 2021
ترجمه ماشین
بروزشده
6
Card image
Card image
مدرس: Myra Golden
مناسب همه 33m 17s 2021