19 ساعت
16 دوره

یک توسعه دهنده پایتون شوید


پایتون یک زبان برنامه نویسی پرتقاضا است که می تواند به شما در باز کردن قفل شغلی با درآمد بهتر کمک کند. چه یک برنامه نویس جدید باشید که به دنبال تغییر شغل هستید یا یک برنامه نویس باتجربه که به دنبال گسترش تناسب خود در بازار کار چالش برانگیز است، این مسیر مهارت های اساسی برای کدنویسی در پایتون را در اختیار شما قرار می دهد.

ترجمه ماشین
بروزشده
1
Card image
Card image
مدرس: Joe Marini
مبتدی 2h 27m 2020
ترجمه ماشین
بروزشده
2
Card image
Card image
مدرس: Bill Weinman
متوسط 4h 37m 2021
ترجمه ماشین
3
Card image
Card image
مدرس: Joe Marini
متوسط 1h 36m 2020
ترجمه ماشین
بروزشده
4
Card image
Card image
مدرس: Kathryn Hodge
متوسط 2h 9m 2022
ترجمه ماشین
5
Card image
Card image
مدرس: Barron Stone
مبتدی 3h 8m 2015
ترجمه ماشین
6
Card image
Card image
مدرس: Erin Allard
پیشرفته 1h 24m 2018
ترجمه ماشین
7
Card image
Card image
مدرس: Kathryn Hodge
متوسط 2h 20m 2019
ترجمه ماشین
8
Card image
Card image
مدرس: Erin Allard
پیشرفته 1h 30m 2019
ترجمه ماشین
9
Card image
Card image
مدرس: Deepa Muralidhar
مبتدی 57m 55s 2020
ترجمه ماشین
10
Card image
Card image
مدرس: Joe Marini
مبتدی 1h 45m 2018
ترجمه ماشین
11
Card image
Card image
مدرس: Jonathan Fernandes
مناسب همه 56m 56s 2021
ترجمه ماشین
بروزشده
12
Card image
Card image
مدرس: Erin Allard
مبتدی 56m 9s 2021
ترجمه ماشین
13
Card image
Card image
مدرس: Joe Marini
متوسط 2h 18m 2019
ترجمه ماشین
14
Card image
Card image
مدرس: Jonathan Fernandes
متوسط 55m 8s 2020
ترجمه ماشین
15
Card image
Card image
مدرس: Joe Marini
پیشرفته 2h 27m 2018
ترجمه ماشین
16
Card image
Card image
مدرس: Joe Marini
متوسط 2h 15m 2020