7 ساعت
11 دوره

یک متخصص پشتیبانی مشتری شوید


مهارت های مورد نیاز برای تبدیل شدن به یک متخصص پشتیبانی مشتری و ارائه خدمات به مشتریان برجسته را کشف کنید، از جمله ایجاد رابطه و برقراری ارتباط موثر با مشتریان، ارائه کمک مناسب در زمان های مناسب، کاهش تنش در موقعیت های شدید و ایجاد ارزش برای مشتری. این مسیر یادگیری برای حمایت از نامزدهای متقاضی نقش مشاور پشتیبانی مشتری در آمریکای شمالی در لینکدین ایجاد شده است.

1
Card image
Card image
مدرس: Jeff Toister
2020 1h 22m
2
Card image
Card image
مدرس: Leslie O'Flahavan
2017 1h 6m
3
Card image
Card image
مدرس: Jeff Toister
2020 48m 24s
5
Card image
Card image
مدرس: Noah Fleming
2018 32m 25s
10
Card image
Card image
مدرس: Jeff Toister
2020 43m 21s