8 ساعت
13 دوره

تاثیر خود را به عنوان یک مربی افزایش دهید


یاد بگیرید که به عنوان یک مربی تأثیر خود را افزایش دهید. راه‌های ایجاد یک رابطه آموزشی سازنده، ایجاد یک ارتباط قابل اعتماد، برقراری ارتباط با همدلی، تقویت ذهنیت رشد، و بحث در مورد برنامه‌ریزی شغلی و اهداف حرفه‌ای با مربی خود را بررسی کنید.<br><br> توجه: این دوره‌ها می‌توانند هم برای رشد مهارت‌های شما به‌عنوان یک مربی و هم به‌عنوان منبعی که می‌توانید در حین انجام مسیر شغلی خود با مربی خود به اشتراک بگذارید و در مورد آن صحبت کنید، استفاده شود.

ترجمه ماشین
1
Card image
Card image
مدرس: Todd Dewett
متوسط 14m 4s 2013
ترجمه ماشین
2
Card image
Card image
مدرس: Emilie Aries
مبتدی 27m 13s 2020
ترجمه ماشین
3
Card image
Card image
مدرس: Dr. Shirley Davis
متوسط 19m 15s 2020
ترجمه ماشین
4
Card image
Card image
مدرس: Brian Ahearn
متوسط 43m 7s 2019
ترجمه ماشین
5
Card image
Card image
مدرس: Tatiana Kolovou
متوسط 29m 3s 2020
ترجمه ماشین
بروزشده
6
Card image
Card image
مدرس: Sharon Steed
مبتدی 37m 34s 2017
ترجمه ماشین
بروزشده
7
Card image
Card image
مدرس: Mary-Frances Winters
متوسط 53m 11s 2019
ترجمه ماشین
بروزشده
8
Card image
Card image
مدرس: Tatiana Kolovou
متوسط 1h 4m 2015
ترجمه ماشین
9
Card image
Card image
مدرس: Gemma Leigh Roberts
متوسط 58m 57s 2018
ترجمه ماشین
بروزشده
10
Card image
Card image
مدرس: Gemma Leigh Roberts
مبتدی 48m 11s 2017
ترجمه ماشین
11
Card image
Card image
مدرس: Careercake
مبتدی 24m 38s 2018
ترجمه ماشین
بروزشده
12
Card image
Card image
مدرس: Dorie Clark
متوسط 27m 31s 2017
ترجمه ماشین
بروزشده
13
Card image
Card image
مدرس: Heidi Hanna
متوسط 53m 40s 2018