3 ساعت
6 دوره

مهارت های حل مسئله خود را بهبود بخشید


با یادگیری نحوه بهبود تفکر انتقادی، قضاوت و مهارت های تصمیم گیری خود در حل مسئله خود اطمینان بیشتری پیدا کنید.

ترجمه ماشین
بروزشده
1
Card image
Card image
مدرس: Mike Figliuolo
متوسط 59m 36s 2020
ترجمه ماشین
بروزشده
2
Card image
Card image
مدرس: Dorie Clark
مبتدی 36m 16s 2020
ترجمه ماشین
بروزشده
3
Card image
Card image
مدرس: Mike Figliuolo
متوسط 36m 3s 2019
ترجمه ماشین
بروزشده
4
Card image
Card image
مدرس: Drew Boyd
متوسط 25m 1s 2021
ترجمه ماشین
جدید
بروزشده
5
Card image
Card image
مدرس: Mike Figliuolo
مبتدی 47m 50s 2021
ترجمه ماشین
6
Card image
Card image
مدرس: Todd Dewett
متوسط 21m 47s 2019