8 ساعت
8 دوره

مهارت های مدیریت تعارض و حل و فصل را توسعه دهید


یاد بگیرید که چگونه در موقعیت های متضاد با دیگران به طور موثر برخورد کنید. کشف کنید که چگونه تنش یا درگیری را کاهش دهید. نحوه حل و فصل مؤثر اختلافات را با تمرکز بر حل مشکلات موجود بدون توهین به نفس، مرور کنید. امکان سنجی مکانیسم های حل اختلاف جایگزین.

ترجمه ماشین
1
Card image
Card image
مدرس: Lisa Gates
مبتدی 51m 13s 2018
ترجمه ماشین
بروزشده
2
Card image
Card image
مدرس: Craig Runde
متوسط 46m 39s 2020
ترجمه ماشین
بروزشده
3
Card image
Card image
مدرس: Fred Kofman
متوسط 59m 2020
ترجمه ماشین
4
Card image
Card image
مدرس: Henna Inam
متوسط 1h 10m 2018
ترجمه ماشین
5
Card image
Card image
مدرس: Chris Croft
مبتدی 1h 46m 2017
ترجمه ماشین
جدید
بروزشده
6
Card image
Card image
مدرس: Doug Rose
مبتدی 1h 4m 2022
ترجمه ماشین
7
Card image
Card image
مدرس: Jenna Lange
متوسط 1h 4m 2019
ترجمه ماشین
8
Card image
Card image
مدرس: Arianna Huffington
متوسط 40m 59s 2018