34 ساعت
15 دوره

برای گواهینامه Google Associate Android Developer آماده شوید


برای دستیابی به گواهینامه Google Associate Android Developer، باید مهارت کامل خود را به عنوان یک توسعه دهنده سطح ابتدایی نشان دهید. از اولین قدم های توسعه اپلیکیشن اندروید از طریق مهارت، خود را نه تنها برای صدور گواهینامه، بلکه برای یک مسیر موفق در توسعه اپلیکیشن های قدرتمند اندروید آماده کنید.

ترجمه ماشین
بروزشده
1
Card image
Card image
مدرس: David Gassner
مبتدی 2h 51m 2020
ترجمه ماشین
2
Card image
Card image
مدرس: David Gassner
مبتدی 2h 8m 2019
ترجمه ماشین
3
Card image
Card image
مدرس: David Gassner
مبتدی 1h 53m 2019
ترجمه ماشین
4
Card image
Card image
مدرس: David Gassner
مبتدی 1h 59m 2019
ترجمه ماشین
5
Card image
Card image
مدرس: David Gassner
مبتدی 2h 49m 2019
ترجمه ماشین
6
Card image
Card image
مدرس: Joe Marini
متوسط 1h 19m 2020
ترجمه ماشین
بروزشده
7
Card image
Card image
مدرس: Eric Brynsvold
متوسط 1h 50m 2020
ترجمه ماشین
بروزشده
8
Card image
Card image
مدرس: David Gassner
مبتدی 3h 12m 2017
ترجمه ماشین
10
Card image
Card image
مدرس: David Gassner
پیشرفته 2h 16m 2020
ترجمه ماشین
11
Card image
Card image
مدرس: David Gassner
متوسط 2h 26m 2016
ترجمه ماشین
12
Card image
Card image
مدرس: Chiu-Ki Chan
متوسط 2h 56m 2017
ترجمه ماشین
13
Card image
Card image
مدرس: Chiu-Ki Chan
مبتدی 1h 20m 2018
ترجمه ماشین
14
Card image
Card image
مدرس: Jon-Luke West
متوسط 1h 59m 2019
ترجمه ماشین
بروزشده
15
Card image
Card image
مدرس: Annyce Davis
متوسط 4h 52m 2018