آموزش های مرتبط با Azure

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Azure است که تعداد آن ها 65 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

×