2 ساعت
6 دوره

مهارت های سازمانی خود را بهبود بخشید


بهره وری خود را با مدیریت کارآمدتر زمان، ایجاد فهرست کارها و تمرکز بر آنچه که مهمتر است، افزایش دهید.

ترجمه ماشین
بروزشده
1
Card image
Card image
مدرس: Dave Crenshaw
متوسط 2h 53m 2018
ترجمه ماشین
2
Card image
Card image
مدرس: Dave Crenshaw
متوسط 56m 3s 2017
ترجمه ماشین
3
Card image
Card image
مدرس: Gini von Courter
متوسط 2h 54m 2016
ترجمه ماشین
4
Card image
Card image
مدرس: Paula Rizzo
متوسط 39m 22s 2020
ترجمه ماشین
بروزشده
5
Card image
Card image
مدرس: Suzanna Kaye
متوسط 42m 19s 2017
ترجمه ماشین
6
Card image
Card image
مدرس: Gini von Courter
متوسط 1h 1m 2019