4 ساعت
4 دوره

گواهینامه حرفه ای خدمات مشتری Zendesk


خدمات عالی به مشتریان شامل ایجاد احساس شنیده شدن در مشتریان، توسعه و حفظ روابط، گوش دادن و ایجاد رابطه است. چه در حال شروع حرفه ای در زمینه خدمات مشتری باشید یا به دنبال بهبود مهارت های خود باشید، این دوره ها می توانند به شما کمک کنند. وارد شوید، امتحان نهایی را قبول کنید و گواهینامه خود را دریافت کنید.

1
Card image
Card image
مدرس: Myra Golden
2022 27m 3s