مهارت های مدیریت پروژه


Card image
شامل 5 دوره آموزشی به مدت 8 ساعت
Card image
شامل 5 دوره آموزشی به مدت 13 ساعت
Card image
شامل 11 دوره آموزشی به مدت 10 ساعت
Card image
شامل 6 دوره آموزشی به مدت 7 ساعت
Card image
شامل 24 دوره آموزشی به مدت 20 ساعت
Card image
شامل 22 دوره آموزشی به مدت 18 ساعت
Card image
شامل 20 دوره آموزشی به مدت 21 ساعت