موضوعات


آموزش های ارائه شده در میتالرن، در قالب 8985 موضوع، دسته بندی شده اند که موجب تسهیل یادگیری هدفمند می گردد. امکان جستجوی موضوعات به زبان انگلیسی و فارسی فراهم شده است. تعداد دوره های هر موضوع به صورت تخمینی در کنار نام آن درج شده است. موضوعات به ترتیب حروف الفبای انگلیسی مرتب شده اند و موضوعاتی که با عدد یا کاراکتر خاص شروع می شوند در ابتدای لیست قرار دارند.

امکان فیلتر کردن آموزش ها بر اساس شرکت ارائه دهنده محتوا وجود دارد.