Internet of Things (IoT)


در بخش Internet of Things (IoT) میتالرن، 34 دوره آموزشی ارایه شده است که امکان مشاهده آنلاین و دانلود آنها وجود دارد. آموزش ها به ترتیب جدیدترین تاریخ انتشار و یا جدیدترین تاریخ بروزرسانی، مرتب شده اند. بیشتر آموزش ها فایل تمرینی و زیرنویس انگلیسی دارند. اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح آن قابل مشاهده است.

ترجمه ماشین
بروزشده
Card image
Card image
مدرس: Zahraa Khalil
متوسط 40m 13s 2018
ترجمه ماشین
جدید
Card image
Card image
مدرس: Charlyn Gonda
مناسب همه 1h 14m 2021
ترجمه ماشین
بروزشده
Card image
Card image
مدرس: Zahraa Khalil
مبتدی 1h 3m 2018
ترجمه ماشین
بروزشده
Card image
Card image
مدرس: Barron Stone
مبتدی 4h 2m 2017
ترجمه ماشین
بروزشده
Card image
Card image
مدرس: Barron Stone
مبتدی 1h 17m 2016
ترجمه ماشین
بروزشده
Card image
Card image
مدرس: Mark Niemann-Ross
متوسط 6h 56m 2019
ترجمه ماشین
جدید
Card image
Card image
مدرس: Marc de Vinck
مناسب همه 1h 20m 2021
ترجمه ماشین
بروزشده
Card image
Card image
مدرس: Ryan Hu
متوسط 2h 47m 2017
ترجمه ماشین
بروزشده
Card image
Card image
مدرس: Ryan Hu
متوسط 2h 26m 2017
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Robert Gallup
مناسب همه 1h 45m 2021
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Microsoft .NET
مناسب همه 40m 55s 2021
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Zahraa Khalil
پیشرفته 41m 56s 2020
ترجمه ماشین
بروزشده
Card image
Card image
مدرس: Lisa Bock
متوسط 1h 59m 2017
ترجمه ماشین
بروزشده
Card image
Card image
مدرس: Lisa Bock
مبتدی 1h 41m 2017
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Anil Gupta
پیشرفته 43m 32s 2020
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: David Linthicum
متوسط 1h 29m 2019
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Lee Assam
پیشرفته 2h 41m 2019
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Barron Stone
متوسط 3h 3m 2019
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Lee Assam
متوسط 2h 54m 2019
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Luciano Ferrari
متوسط 35m 22s 2019
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Emmanuel Henri
متوسط 43m 55s 2019
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Ryan Hu
متوسط 2h 2018
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Ryan Hu
متوسط 1h 59m 2018
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Alan Simon
متوسط 2h 37m 2018