Microsoft Azure


در بخش Microsoft Azure میتالرن، 142 دوره آموزشی ارایه شده است که امکان مشاهده آنلاین و دانلود آنها وجود دارد. آموزش ها به ترتیب جدیدترین تاریخ انتشار و یا جدیدترین تاریخ بروزرسانی، مرتب شده اند. بیشتر آموزش ها فایل تمرینی و زیرنویس انگلیسی دارند. اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح آن قابل مشاهده است.

ترجمه ماشین
بروزشده
Card image
Card image
مدرس: Xian Ke
مبتدی 1h 7m 2019
ترجمه ماشین
بروزشده
Card image
Card image
مدرس: Gurinder Singh Mann
متوسط 46m 38s 2019
ترجمه ماشین
جدید
Card image
Card image
مدرس: Matt Alford
مناسب همه 40m 35s 2021
ترجمه ماشین
جدید
Card image
Card image
مدرس: Adam Wilbert
مناسب همه 2h 12m 2021
ترجمه ماشین
جدید
Card image
Card image
مدرس: Mike Benkovich
مناسب همه 1h 34m 2021
ترجمه ماشین
جدید
Card image
Card image
مدرس: Vishwas Lele
مناسب همه 1h 13m 2021
ترجمه ماشین
جدید
Card image
Card image
مدرس: Nertil Poci
مناسب همه 2h 36m 2021
ترجمه ماشین
بروزشده
Card image
Card image
مدرس: Sharon Bennett
متوسط 1h 51m 2020
ترجمه ماشین
جدید
Card image
Card image
مدرس: Charbel Nemnom
مناسب همه 2h 17m 2021
ترجمه ماشین
جدید
Card image
Card image
مدرس: Frank P Moley III
مناسب همه 56m 37s 2021
ترجمه ماشین
جدید
Card image
Card image
مدرس: Sharon Bennett
مناسب همه 2h 28m 2021
ترجمه ماشین
جدید
Card image
Card image
مدرس: Gurinder Singh Mann
مناسب همه 1h 18m 2021
ترجمه ماشین
جدید
Card image
Card image
مدرس: Walt Ritscher
مناسب همه 3h 19m 2021
ترجمه ماشین
جدید
Card image
Card image
مدرس: David Elfassy
مناسب همه 1h 9m 2021
ترجمه ماشین
جدید
Card image
Card image
مدرس: David Elfassy
مناسب همه 1h 12m 2021
ترجمه ماشین
بروزشده
Card image
Card image
مدرس: Nertil Poci
مناسب همه 1h 39m 2020
ترجمه ماشین
جدید
Card image
Card image
مدرس: Vishwas Lele
مناسب همه 1h 47m 2021
ترجمه ماشین
بروزشده
Card image
Card image
مدرس: Nertil Poci
متوسط 1h 39m 2020
ترجمه ماشین
جدید
Card image
Card image
مدرس: Sharon Bennett
مناسب همه 2h 12m 2021
جدید
Card image
Card image
مدرس: Carmel Eve
مناسب همه 1h 44m 2021
ترجمه ماشین
جدید
Card image
Card image
مدرس: James Millar
مناسب همه 1h 40m 2021
ترجمه ماشین
جدید
Card image
Card image
مدرس: Emilio Melo
مناسب همه 1h 53m 2021
ترجمه ماشین
بروزشده
Card image
Card image
مدرس: Sharon Bennett
متوسط 1h 41m 2020
ترجمه ماشین
جدید
Card image
Card image
مدرس: Bhavani Ravi
مناسب همه 1h 2m 2021