Visual Basic for Applications (VBA)


در بخش Visual Basic for Applications (VBA) میتالرن، 6 دوره آموزشی ارایه شده است که امکان مشاهده آنلاین و دانلود آنها وجود دارد. آموزش ها به ترتیب جدیدترین تاریخ انتشار و یا جدیدترین تاریخ بروزرسانی، مرتب شده اند. بیشتر آموزش ها فایل تمرینی و زیرنویس انگلیسی دارند. اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح آن قابل مشاهده است.

ترجمه ماشین
جدید
Card image
Card image
مدرس: Curt Frye
مناسب همه 54m 59s 2021
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Oz du Soleil
مبتدی 37m 7s 2021
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Curt Frye
پیشرفته 3h 46m 2020
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Curt Frye
پیشرفته 2h 27m 2019
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Chris B. Smith
متوسط 37m 42s 2019
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Mariann Siegert
متوسط 2h 23m 2012