4 ساعت
14 دوره

مهارت های خدمات مشتری خود را توسعه دهید


با ایجاد ذهنیت خدماتی و در عین حال مدیریت انتظارات و مشکلات مشتری، تمرکز مشتری را حفظ کنید. با گوش دادن به نگرانی های مشتری خود، مهارت های ایجاد روابط را بیاموزید. دیدگاه خود را از خدمات مشتری به سمت ایجاد یک تجربه مثبت برای مشتری گسترش دهید.

1
Card image
Card image
مدرس: Lisa Earle McLeod
2021 41m 8s
2
Card image
Card image
مدرس: Jeff Toister
2020 1h 22m
4
Card image
Card image
مدرس: Noah Fleming
2018 32m 25s
5
Card image
Card image
مدرس: Myra Golden
2022 27m 3s
10
Card image
Card image
مدرس: Noah Fleming
2022 27m 25s
12
Card image
Card image
مدرس: Noah Fleming
2017 16m 49s
14
Card image
Card image
مدرس: Jeannie Walters
2021 57m 10s