5 ساعت
9 دوره

مهارت های خود را در خدمات مشتری ایجاد کنید


نحوه ارائه خدمات عالی به مشتریان و ایجاد احساس شنیده شدن در مشتریان را کشف کنید. ایجاد و حفظ روابط عالی، حتی زمانی که مشتریان مورد سوء استفاده یا سرکشی قرار می گیرند. مهارت‌هایی را بیاموزید تا به نیازهای مشتری گوش دهید، با کسانی که به آنها کمک می‌کنید ارتباط برقرار کنید و مشتریان چالش‌برانگیز را به متحدان واقعی تبدیل کنید.

1
Card image
Card image
مدرس: Jeff Toister
2020 1h 22m
2
Card image
Card image
مدرس: Noah Fleming
2018 32m 25s
3
Card image
Card image
مدرس: Myra Golden
2022 27m 3s