Android


در بخش Android میتالرن، 25 دوره آموزشی ارایه شده است که امکان مشاهده آنلاین و دانلود آنها وجود دارد. آموزش ها به ترتیب جدیدترین تاریخ انتشار و یا جدیدترین تاریخ بروزرسانی، مرتب شده اند. بیشتر آموزش ها فایل تمرینی و زیرنویس انگلیسی دارند. اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح آن قابل مشاهده است.

ترجمه ماشین
بروزشده
Card image
Card image
مدرس: Eric Brynsvold
متوسط 1h 50m 2018
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Dan Gookin
مبتدی 2h 2m 2020
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Nick Harauz
مبتدی 1h 18m 2019
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: David Gassner
مبتدی 2h 8m 2019
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: G. Blake Meike
پیشرفته 1h 52m 2019
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Ryan Spence
مبتدی 58m 32s 2019
Card image
Card image
مدرس: Jon-Luke West
مبتدی 1h 33m 2018
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Matt Boyd
متوسط 1h 50m 2018
ترجمه ماشین
بروزشده
Card image
Card image
مدرس: David Gassner
متوسط 5h 24m 2017
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Renato Iwashima
متوسط 2h 56m 2018
ترجمه ماشین
بروزشده
Card image
Card image
مدرس: Annyce Davis
متوسط 4h 52m 2017
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Dan Gookin
مبتدی 1h 5m 2018
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Chiu-Ki Chan
مبتدی 1h 20m 2018
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Jon-Luke West
متوسط 47m 51s 2018
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Annyce Davis
متوسط 2h 8m 2018
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Joe Marini
متوسط 52m 49s 2018
ترجمه ماشین
بروزشده
Card image
Card image
مدرس: David Gassner
متوسط 3h 56m 2016
ترجمه ماشین
بروزشده
Card image
Card image
مدرس: David Gassner
مبتدی 3h 2017
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Chiu-Ki Chan
مبتدی 33m 27s 2017
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Chiu-Ki Chan
متوسط 2h 56m 2017
ترجمه ماشین
بروزشده
Card image
Card image
مدرس: Mike Wong
متوسط 1h 3m 2016
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Jon Bott
متوسط 2h 22m 2017
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: David Gassner
مبتدی 30m 54s 2017
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: David Gassner
متوسط 2h 26m 2016