Cloud Administration


در بخش Cloud Administration میتالرن، 92 دوره آموزشی ارایه شده است که امکان مشاهده آنلاین و دانلود آنها وجود دارد. آموزش ها به ترتیب جدیدترین تاریخ انتشار و یا جدیدترین تاریخ بروزرسانی، مرتب شده اند. بیشتر آموزش ها فایل تمرینی و زیرنویس انگلیسی دارند. اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح آن قابل مشاهده است.

ترجمه ماشین
بروزشده
Card image
Card image
مدرس: Xian Ke
مبتدی 1h 7m 2022
ترجمه ماشین
بروزشده
Card image
Card image
مدرس: Mike Chapple
متوسط 40m 43s 2021
ترجمه ماشین
جدید
Card image
Card image
مدرس: Vishwas Lele
مناسب همه 1h 13m 2021
ترجمه ماشین
بروزشده
Card image
Card image
مدرس: Sharon Bennett
متوسط 1h 51m 2021
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Sharon Bennett
مناسب همه 1h 12m 2021
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Sharif Nijim
مناسب همه 4h 27m 2021
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Sharon Bennett
مناسب همه 1h 29m 2021
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: David Elfassy
مناسب همه 1h 9m 2021
ترجمه ماشین
بروزشده
Card image
Card image
مدرس: Sharon Bennett
متوسط 1h 41m 2021
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Rashim Mogha
مناسب همه 24m 20s 2021
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: David Linthicum
متوسط 1h 32m 2021
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Lynn Langit
مناسب همه 2h 35m 2021
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Kunal D Mehta
مناسب همه 2h 3m 2021
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Sharon Bennett
مبتدی 1h 26m 2020
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Sharif Nijim
متوسط 40m 6s 2020
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Sharif Nijim
مناسب همه 40m 6s 2020
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Shyam Raj
مبتدی 1h 20m 2020
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Sharon Bennett
متوسط 2h 18m 2020
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Lynn Langit
متوسط 3h 49m 2020
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Mike Chapple
مبتدی 1h 18m 2020
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Sharon Bennett
متوسط 58m 8s 2020
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Brien Posey
متوسط 1h 59m 2020
ترجمه ماشین
بروزشده
Card image
Card image
مدرس: Mike Chapple
متوسط 1h 28m 2020
ترجمه ماشین
بروزشده
Card image
Card image
مدرس: Mike Chapple
متوسط 2h 3m 2020