DevOps


در بخش DevOps میتالرن، 37 دوره آموزشی ارایه شده است که امکان مشاهده آنلاین و دانلود آنها وجود دارد. آموزش ها به ترتیب جدیدترین تاریخ انتشار و یا جدیدترین تاریخ بروزرسانی، مرتب شده اند. بیشتر آموزش ها فایل تمرینی و زیرنویس انگلیسی دارند. اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح آن قابل مشاهده است.

جدید
Card image
Card image
مدرس: Josh Samuelson
مناسب همه 57m 52s 2021
ترجمه ماشین
جدید
Card image
Card image
مدرس: Dipali Kulshrestha
مناسب همه 2h 20m 2021
ترجمه ماشین
بروزشده
Card image
Card image
مدرس: Carlos Nunez
مبتدی 3h 32m 2019
ترجمه ماشین
جدید
Card image
Card image
مدرس: Walt Ritscher
مناسب همه 2h 8m 2021
جدید
Card image
Card image
مدرس: David Linthicum
مناسب همه 1h 18m 2021
ترجمه ماشین
بروزشده
Card image
Card image
مدرس: Ernest Mueller
متوسط 1h 26m 2017
ترجمه ماشین
بروزشده
Card image
Card image
مدرس: Ernest Mueller
مبتدی 2h 47m 2016
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Jain Waldrip
متوسط 35m 49s 2020
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Michael Jenkins
متوسط 53m 46s 2020
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Karl Ots
متوسط 1h 8m 2020
Card image
Card image
مدرس: Paul Hacker
متوسط 2h 1m 2020
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Robby Millsap
پیشرفته 1h 7m 2020
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: James Wickett
متوسط 53m 1s 2020
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Manuel Pais
متوسط 59m 22s 2020
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Carlos Rivas
پیشرفته 1h 19m 2019
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Ernest Mueller
متوسط 1h 36m 2019
Card image
Card image
مدرس: Michael Jenkins
مبتدی 1h 26m 2019
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Laura Stone
مبتدی 32m 12s 2019
Card image
Card image
مدرس: Mirco Hering
متوسط 1h 9m 2019
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Tim Chase
متوسط 45m 40s 2019
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Ernest Mueller
متوسط 1h 3m 2019
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Jeremy Villeneuve
پیشرفته 1h 25m 2019
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Michael Smith
پیشرفته 36m 42s 2019
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Karthik Gaekwad
متوسط 45m 55s 2019