Personal Branding


در بخش Personal Branding میتالرن، 61 دوره آموزشی ارایه شده است که امکان مشاهده آنلاین و دانلود آنها وجود دارد. آموزش ها به ترتیب جدیدترین تاریخ انتشار و یا جدیدترین تاریخ بروزرسانی، مرتب شده اند. بیشتر آموزش ها فایل تمرینی و زیرنویس انگلیسی دارند. اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح آن قابل مشاهده است.

ترجمه ماشین
بروزشده
Card image
Card image
مدرس: Oliver Schinkten
مناسب همه 1h 42m 2021
ترجمه ماشین
جدید
Card image
Card image
مدرس: Ron Carucci
مناسب همه 48m 27s 2021
ترجمه ماشین
بروزشده
Card image
Card image
مدرس: Dorie Clark
مبتدی 28m 4s 2018
ترجمه ماشین
جدید
Card image
Card image
مدرس: Kenji Yoshino
مناسب همه 28m 2s 2021
ترجمه ماشین
جدید
Card image
Card image
مدرس: Alessandra Wall
مناسب همه 35m 14s 2021
ترجمه ماشین
جدید
Card image
Card image
مدرس: Living Corporate
مناسب همه 12m 45s 2021
ترجمه ماشین
بروزشده
Card image
Card image
مدرس: Lisa Earle McLeod
متوسط 1h 19m 2017
ترجمه ماشین
جدید
Card image
Card image
مدرس: Madecraft
مناسب همه 45m 2s 2021
ترجمه ماشین
بروزشده
Card image
Card image
مدرس: Dorie Clark
مبتدی 30m 35s 2017
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Ash Blodgett
مناسب همه 47m 10s 2021
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Jessica Chen
مناسب همه 31m 19s 2021
Card image
Card image
مدرس: Oliver Schinkten
مناسب همه 1h 38m 2021
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: CareerBlast.TV
مناسب همه 25m 13s 2021
Card image
Card image
مدرس: Madecraft
مناسب همه 1h 9m 2021
ترجمه ماشین
بروزشده
Card image
Card image
مدرس: Chelsea Krost
متوسط 47m 54s 2018
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Dux Raymond Sy
مبتدی 40m 31s 2021
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Lynn Langit
مناسب همه 41m 29s 2021
ترجمه ماشین
بروزشده
Card image
Card image
مدرس: John Jantsch
متوسط 54m 29s 2018
ترجمه ماشین
بروزشده
Card image
Card image
مدرس: Lida Citroën
متوسط 33m 23s 2015
ترجمه ماشین
بروزشده
Card image
Card image
مدرس: Stacey Gordon
متوسط 2h 27m 2016
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Emma Bostian
متوسط 55m 28s 2020
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Dawn Graham
متوسط 23m 59s 2020
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Dawn Graham
مناسب همه 30m 33s 2020
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Tatiana Kolovou
مناسب همه 38m 19s 2020