Software Design


در بخش Software Design میتالرن، 56 دوره آموزشی ارایه شده است که امکان مشاهده آنلاین و دانلود آنها وجود دارد. آموزش ها به ترتیب جدیدترین تاریخ انتشار و یا جدیدترین تاریخ بروزرسانی، مرتب شده اند. بیشتر آموزش ها فایل تمرینی و زیرنویس انگلیسی دارند. اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح آن قابل مشاهده است.

ترجمه ماشین
بروزشده
Card image
Card image
مدرس: Harrison Ferrone
متوسط 26m 5s 2017
ترجمه ماشین
بروزشده
Card image
Card image
مدرس: Kathryn Hodge
مبتدی 20m 55s 2017
ترجمه ماشین
بروزشده
Card image
Card image
مدرس: YK Sugi
متوسط 1h 50m 2017
ترجمه ماشین
بروزشده
Card image
Card image
مدرس: Jerod Brennen
متوسط 2h 6m 2020
ترجمه ماشین
بروزشده
Card image
Card image
مدرس: Jungwoo Ryoo
متوسط 1h 26m 2015
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Eric Chou
متوسط 1h 45m 2020
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Neelam Dwivedi
مبتدی 1h 45m 2019
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Harrison Ferrone
متوسط 26m 14s 2019
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Frank P Moley III
مبتدی 1h 34m 2018
ترجمه ماشین
بروزشده
Card image
Card image
مدرس: Neil Roodyn
متوسط 15m 51s 2018
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Matt Greencroft
متوسط 3h 50m 2018
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Jesse Liberty
مبتدی 57m 23s 2018
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Bill Ayers
متوسط 3h 26m 2018
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Glenn Block
متوسط 1h 40m 2018
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Sahil Malik
متوسط 1h 42m 2018
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Brian Randell
متوسط 3h 34m 2018
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Glenn Block
متوسط 1h 44m 2018
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Scott Peterson
متوسط 47m 56s 2017
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Scott Peterson
متوسط 48m 24s 2017
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Scott Peterson
متوسط 1h 6m 2017
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Scott Peterson
متوسط 52m 1s 2017
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Scott Peterson
متوسط 49m 4s 2017
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Scott Peterson
متوسط 47m 39s 2017
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Scott Peterson
متوسط 56m 59s 2017