4 ساعت
6 دوره

شروع به کار به عنوان یک متخصص پشتیبانی مشتری


مهارت های مورد نیاز برای تبدیل شدن به یک متخصص پشتیبانی مشتری و ارائه خدمات به مشتریان برجسته را کشف کنید، از جمله ایجاد رابطه و برقراری ارتباط موثر با مشتریان، ارائه کمک مناسب در زمان های مناسب، کاهش تنش در موقعیت های شدید و ایجاد ارزش برای مشتری.

2
Card image
Card image
مدرس: Noah Fleming
2021 32m 48s
4
Card image
Card image
مدرس: Noah Fleming
2022 27m 25s
5
Card image
Card image
مدرس: Myra Golden
2022 27m 3s