Mobile Application Development


در بخش Mobile Application Development میتالرن، 101 دوره آموزشی ارایه شده است که امکان مشاهده آنلاین و دانلود آنها وجود دارد. آموزش ها به ترتیب جدیدترین تاریخ انتشار و یا جدیدترین تاریخ بروزرسانی، مرتب شده اند. بیشتر آموزش ها فایل تمرینی و زیرنویس انگلیسی دارند. اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح آن قابل مشاهده است.

ترجمه ماشین
بروزشده
Card image
Card image
مدرس: Steven Lipton
مبتدی 22h 20m 2018
ترجمه ماشین
بروزشده
Card image
Card image
مدرس: Eric Brynsvold
متوسط 1h 50m 2018
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Samer Buna
متوسط 4h 20m 2020
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Tom Duffy
مبتدی 40m 54s 2020
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Annyce Davis
مبتدی 1h 54m 2020
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Bill Kulterman
متوسط 2h 28m 2020
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: David Gassner
مبتدی 2h 31m 2020
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Annyce Davis
مبتدی 1h 22m 2020
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Jon-Luke West
مبتدی 39m 7s 2020
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Alex Banks
متوسط 1h 42m 2020
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Todd Perkins
مبتدی 1h 19m 2020
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: David Gassner
پیشرفته 2h 16m 2020
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Emmanuel Henri
متوسط 40m 47s 2020
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Joe Marini
متوسط 1h 19m 2020
ترجمه ماشین
بروزشده
Card image
Card image
مدرس: Matt Milner
مبتدی 1h 45m 2018
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Mohammad Azam
متوسط 1h 55m 2019
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Todd Perkins
مبتدی 56m 51s 2019
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Emmanuel Henri
پیشرفته 1h 3m 2019
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Mike Fine
متوسط 1h 47m 2019
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Matt Milner
مبتدی 2h 21m 2019
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: London App Brewery
متوسط 1h 6m 2019
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: London App Brewery
پیشرفته 3h 51m 2019
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: London App Brewery
متوسط 2h 44m 2019
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: London App Brewery
متوسط 4h 23m 2019