3 ساعت
6 دوره

مدیر ارشد شوید


انتقال به رهبری ارشد را انجام دهید و مهارت‌هایی را که برای تصمیم‌گیری که ارزش و درآمد کسب‌وکارتان را افزایش می‌دهند، به دست آورید.

ترجمه ماشین
1
Card image
Card image
مدرس: Mike Figliuolo
متوسط 31m 13s 2019
ترجمه ماشین
2
Card image
Card image
مدرس: Sara Canaday
متوسط 36m 58s 2018
ترجمه ماشین
بروزشده
3
Card image
Card image
مدرس: Sara Canaday
متوسط 20m 20s 2021
ترجمه ماشین
4
Card image
Card image
مدرس: Sara Canaday
متوسط 19m 44s 2017
ترجمه ماشین
جدید
بروزشده
5
Card image
Card image
مدرس: Lisa Gates
متوسط 59m 44s 2022
ترجمه ماشین
6
Card image
Card image
مدرس: Mike Derezin
متوسط 21m 24s 2019