Career Management


در بخش Career Management میتالرن، 194 دوره آموزشی ارایه شده است که امکان مشاهده آنلاین و دانلود آنها وجود دارد. آموزش ها به ترتیب جدیدترین تاریخ انتشار و یا جدیدترین تاریخ بروزرسانی، مرتب شده اند. بیشتر آموزش ها فایل تمرینی و زیرنویس انگلیسی دارند. اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح آن قابل مشاهده است.

ترجمه ماشین
بروزشده
Card image
Card image
مدرس: Erin Allard
مبتدی 56m 9s 2019
ترجمه ماشین
بروزشده
Card image
Card image
مدرس: YK Sugi
متوسط 1h 50m 2017
ترجمه ماشین
جدید
Card image
Card image
مدرس: Blinkist
مناسب همه 19m 38s 2021
ترجمه ماشین
جدید
Card image
Card image
مدرس: Ron Carucci
مناسب همه 36m 38s 2021
ترجمه ماشین
جدید
Card image
Card image
مدرس: Sara Canaday
مناسب همه 47m 8s 2021
ترجمه ماشین
جدید
Card image
Card image
مدرس: Madecraft
مناسب همه 51m 59s 2021
ترجمه ماشین
جدید
Card image
Card image
مدرس: Trevor Kasmar
مناسب همه 57m 31s 2021
ترجمه ماشین
بروزشده
Card image
Card image
مدرس: Erin Colvin
مبتدی 1h 2m 2019
ترجمه ماشین
بروزشده
Card image
Card image
مدرس: LinkedIn News
متوسط 3h 16m 2018
ترجمه ماشین
جدید
Card image
Card image
مدرس: Janan Siam
مناسب همه 1h 2021
ترجمه ماشین
بروزشده
Card image
Card image
مدرس: Cory Lebson
مبتدی 51m 33s 2016
ترجمه ماشین
جدید
Card image
Card image
مدرس: Jenny Foss
مناسب همه 42m 9s 2021
ترجمه ماشین
جدید
Card image
Card image
مدرس: Jodi Glickman
مناسب همه 18m 23s 2021
ترجمه ماشین
جدید
Card image
Card image
مدرس: Living Corporate
مناسب همه 34m 4s 2021
ترجمه ماشین
بروزشده
Card image
Card image
مدرس: Barbara Bruno
متوسط 51m 27s 2017
ترجمه ماشین
بروزشده
Card image
Card image
مدرس: Lisa Earle McLeod
متوسط 1h 19m 2017
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Daniel Stanton
مناسب همه 34m 10s 2021
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Susan Rietano Davey
مناسب همه 31m 22s 2021
ترجمه ماشین
بروزشده
Card image
Card image
مدرس: Dorie Clark
متوسط 27m 31s 2017
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: al empire
مبتدی 37m 16s 2021
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: CareerBlast.TV
مناسب همه 25m 2021
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Ora Shtull
مناسب همه 9m 2021
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Jason Schenker
مناسب همه 21m 26s 2021
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Lee Atchison
مناسب همه 47m 20s 2021