Project Management Software


در بخش Project Management Software میتالرن، 25 دوره آموزشی ارایه شده است که امکان مشاهده آنلاین و دانلود آنها وجود دارد. آموزش ها به ترتیب جدیدترین تاریخ انتشار و یا جدیدترین تاریخ بروزرسانی، مرتب شده اند. بیشتر آموزش ها فایل تمرینی و زیرنویس انگلیسی دارند. اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح آن قابل مشاهده است.

ترجمه ماشین
بروزشده
Card image
Card image
مدرس: John Riopel
متوسط 1h 2015
ترجمه ماشین
جدید
Card image
Card image
مدرس: John Riopel
مناسب همه 1h 37m 2021
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: David Rivers
مناسب همه 1h 27m 2021
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Seyi Kukoyi
متوسط 1h 40m 2020
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Bonnie Biafore
پیشرفته 57m 53s 2020
ترجمه ماشین
بروزشده
Card image
Card image
مدرس: Doug Rose
متوسط 2h 58m 2016
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Heather Severino
متوسط 34m 46s 2019
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Seyi Kukoyi
متوسط 35m 27s 2019
ترجمه ماشین
بروزشده
Card image
Card image
مدرس: John Riopel
مبتدی 1h 40m 2019
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: John Riopel
متوسط 2h 10m 2019
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Oliver Yarbrough
مبتدی 41m 41s 2019
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Robert Anthony
مبتدی 1h 14m 2018
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Seyi Kukoyi
مبتدی 44m 33s 2018
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Robert Anthony
متوسط 1h 4m 2018
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Bill Kulterman
متوسط 2h 8m 2018
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: David Rivers
مبتدی 1h 40m 2017
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Robert Anthony
پیشرفته 1h 50m 2017
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Robert Anthony
مبتدی 1h 7m 2017
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: John Riopel
پیشرفته 1h 53m 2016
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: John Riopel
متوسط 1h 28m 2016
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: John Riopel
متوسط 2h 5m 2016
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Bonnie Biafore
مبتدی 5h 5m 2015
ترجمه ماشین
بروزشده
Card image
Card image
مدرس: Bonnie Biafore
متوسط 5h 18m 2015
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Bonnie Biafore
مبتدی 4h 50m 2015