12 ساعت
18 دوره

یک متخصص تبلیغات رسانه های اجتماعی شوید


رسانه های اجتماعی به بخش مهمی از نحوه تعامل بیشتر سازمان های موفق با مشتریان بالقوه تبدیل شده اند. در نتیجه، متخصصان تبلیغات رسانه های اجتماعی به بخش بسیار حیاتی یک بخش بازاریابی تبدیل شده اند. مهارت های لازم برای تبدیل شدن به یک متخصص در این زمینه هیجان انگیز را به دست آورید.

ترجمه ماشین
بروزشده
1
Card image
Card image
مدرس: Jane Barratt
متوسط 1h 16m 2020
ترجمه ماشین
2
Card image
Card image
مدرس: Brian Honigman
مبتدی 52m 28s 2020
ترجمه ماشین
3
Card image
Card image
مدرس: Drew Boyd
مبتدی 52m 51s 2020
ترجمه ماشین
بروزشده
4
Card image
Card image
مدرس: Michael Duquet
مبتدی 59m 12s 2021
ترجمه ماشین
5
Card image
Card image
مدرس: Megan Adams
مبتدی 1h 37m 2019
ترجمه ماشین
6
Card image
Card image
مدرس: Anson Alexander
مناسب همه 1h 3m 2020
ترجمه ماشین
جدید
بروزشده
7
Card image
Card image
مدرس: AJ Wilcox
مناسب همه 1h 42m 2022
ترجمه ماشین
جدید
8
Card image
Card image
مدرس: Anson Alexander
مناسب همه 1h 5m 2021
ترجمه ماشین
9
Card image
Card image
مدرس: Anson Alexander
متوسط 1h 11m 2020
ترجمه ماشین
10
Card image
Card image
مدرس: Megan Adams
مبتدی 1h 27m 2020
ترجمه ماشین
11
Card image
Card image
مدرس: Anson Alexander
متوسط 59m 18s 2019
ترجمه ماشین
جدید
12
Card image
Card image
مدرس: Megan Adams
مناسب همه 1h 29m 2021
ترجمه ماشین
جدید
13
Card image
Card image
مدرس: Amy Bishop
مناسب همه 52m 18s 2021
ترجمه ماشین
بروزشده
14
Card image
Card image
مدرس: Brad Batesole
مبتدی 47m 56s 2020
ترجمه ماشین
15
Card image
Card image
مدرس: Michael Taylor
مناسب همه 1h 35m 2021
ترجمه ماشین
بروزشده
16
Card image
Card image
مدرس: Brad Batesole
پیشرفته 1h 6m 2021
ترجمه ماشین
17
Card image
Card image
مدرس: Mark Burgess
متوسط 2h 5m 2017
ترجمه ماشین
18
Card image
Card image
مدرس: Matt Bailey
مبتدی 1h 14m 2020