40 ساعت
31 دوره

Master Digital Transformation


Digital technology is transforming business around the world. In this learning path, explore the transformative and technological forces at work and ways to use them for the long-term success of your organization. Plus, discover how to use design thinking and other agile practices for innovation.

ترجمه ماشین
1
Card image
Card image
مدرس: Jonathan Reichental
مبتدی 1h 51m 2019
ترجمه ماشین
2
Card image
Card image
مدرس: Ian Barkin
مبتدی 53m 33s 2019
ترجمه ماشین
3
Card image
Card image
مدرس: Peter High
پیشرفته 47m 28s 2018
ترجمه ماشین
4
Card image
Card image
مدرس: Phil Gold
متوسط 1h 33m 2018
ترجمه ماشین
5
Card image
Card image
مدرس: Gary Bolles
پیشرفته 1h 2017
6
Card image
Card image
مدرس: Anil Gupta
مبتدی 1h 31m 2017
ترجمه ماشین
7
Card image
Card image
مدرس: Gary Bolles
متوسط 1h 8m 2017
ترجمه ماشین
8
Card image
Card image
مدرس: Charlene Li
مبتدی 58m 13s 2016
ترجمه ماشین
9
Card image
Card image
مدرس: Brad Cleveland
پیشرفته 1h 12m 2017
ترجمه ماشین
10
Card image
Card image
مدرس: Chris DallaVilla
متوسط 55m 54s 2018
ترجمه ماشین
11
Card image
Card image
مدرس: Jonathan Reichental
متوسط 56m 7s 2020
ترجمه ماشین
12
Card image
Card image
مدرس: Jonathan Reichental
متوسط 1h 25m 2019
ترجمه ماشین
13
Card image
Card image
مدرس: David Linthicum
مبتدی 1h 33m 2019
ترجمه ماشین
14
Card image
Card image
مدرس: Barton Poulson
مبتدی 2h 7m 2019
ترجمه ماشین
15
Card image
Card image
مدرس: Doug Rose
مبتدی 1h 27m 2017
ترجمه ماشین
16
Card image
Card image
مدرس: Jonathan Reichental
مبتدی 57m 13s 2017
ترجمه ماشین
17
Card image
Card image
مدرس: Bruce Sinclair
مبتدی 38m 9s 2017
ترجمه ماشین
18
Card image
Card image
مدرس: Zahraa Khalil
متوسط 1h 34m 2017
ترجمه ماشین
19
Card image
Card image
مدرس: Harrison Ferrone
متوسط 26m 29s 2017
ترجمه ماشین
بروزشده
20
Card image
Card image
مدرس: Doug Rose
متوسط 1h 35m 2018
ترجمه ماشین
21
Card image
Card image
مدرس: Doug Rose
مبتدی 1h 2m 2018
ترجمه ماشین
بروزشده
22
Card image
Card image
مدرس: Kip Boyle
متوسط 2h 33m 2017
ترجمه ماشین
23
Card image
Card image
مدرس: Jeff Toister
متوسط 36m 29s 2018
ترجمه ماشین
24
Card image
Card image
مدرس: Chris Nodder
متوسط 41m 56s 2020
ترجمه ماشین
25
Card image
Card image
مدرس: Chris Nodder
متوسط 46m 23s 2020
ترجمه ماشین
26
Card image
Card image
مدرس: Turi McKinley
مبتدی 2h 8m 2016
ترجمه ماشین
27
Card image
Card image
مدرس: frog
متوسط 24m 51s 2014
ترجمه ماشین
28
Card image
Card image
مدرس: Andy Schwanbeck
مبتدی 2h 57m 2015
ترجمه ماشین
بروزشده
29
Card image
Card image
مدرس: Stefan Mumaw
مبتدی 42m 53s 2014
ترجمه ماشین
30
Card image
Card image
مدرس: frog
متوسط 58m 16s 2016
ترجمه ماشین
31
Card image
Card image
مدرس: Ethan Imboden
متوسط 1h 3m 2016