11 ساعت
10 دوره

مدیر پروژه شوید


مدیران پروژه کاتالیزورهای تغییر هستند. یاد بگیرید که چگونه پروژه ها را از ابتدا تا انتها با استفاده از تکنیک های مدیریت پروژه اثبات شده مدیریت کنید. پس از تکمیل این مسیر یادگیری، مهارت ها و دانش لازم برای مدیریت پروژه های ساده و همچنین ابتکارات پیچیده و گسترده سازمانی را خواهید داشت.

ترجمه ماشین
1
Card image
Card image
مدرس: Bonnie Biafore
مبتدی 3h 20m 2019
ترجمه ماشین
2
Card image
Card image
مدرس: Bob McGannon
مبتدی 1h 11m 2019
ترجمه ماشین
3
Card image
Card image
مدرس: Daniel Stanton
مبتدی 27m 19s 2020
ترجمه ماشین
بروزشده
4
Card image
Card image
مدرس: Bonnie Biafore
متوسط 2h 7m 2018
ترجمه ماشین
5
Card image
Card image
مدرس: Bob McGannon
متوسط 1h 10m 2018
ترجمه ماشین
6
Card image
Card image
مدرس: Daniel Stanton
مبتدی 26m 20s 2020
ترجمه ماشین
7
Card image
Card image
مدرس: Doug Rose
متوسط 1h 1m 2019
ترجمه ماشین
8
Card image
Card image
مدرس: Bob McGannon
متوسط 1h 9m 2018
ترجمه ماشین
9
Card image
Card image
مدرس: Natasha Kasimtseva
متوسط 23m 36s 2019
ترجمه ماشین
10
Card image
Card image
مدرس: Bonnie Biafore
متوسط 37m 9s 2019