Communication


در بخش Communication میتالرن، 85 دوره آموزشی ارایه شده است که امکان مشاهده آنلاین و دانلود آنها وجود دارد. آموزش ها به ترتیب جدیدترین تاریخ انتشار و یا جدیدترین تاریخ بروزرسانی، مرتب شده اند. بیشتر آموزش ها فایل تمرینی و زیرنویس انگلیسی دارند. اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح آن قابل مشاهده است.

ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Sam Horn
متوسط 1h 3m 2018
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Lisa Gates
مبتدی 51m 13s 2018
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Jay Clouse
متوسط 47m 45s 2018
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Jodi Glickman
متوسط 15m 49s 2018
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Bonnie Siegler
متوسط 59m 37s 2018
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: John Ullmen
متوسط 43m 30s 2018
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Arianna Huffington
متوسط 40m 59s 2018
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Lisa Earle McLeod
متوسط 45m 23s 2018
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Todd Dewett
متوسط 22m 45s 2018
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Laura Bergells
مبتدی 1h 3m 2018
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Laura Bergells
مبتدی 32m 38s 2018
ترجمه ماشین
بروزشده
Card image
Card image
مدرس: LinkedIn Learning Instructors
متوسط 23m 53s 2018
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Jan Rutherford
متوسط 1h 7m 2018
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Fred Kofman
متوسط 56m 42s 2018
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Brad Cleveland
مبتدی 49m 41s 2018
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Daisy Lovelace
متوسط 58m 36s 2018
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Fred Kofman
متوسط 1h 10m 2018
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: LinkedIn Learning Staff Instructor
مبتدی 19m 25s 2017
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Gemma Leigh Roberts
مبتدی 43m 55s 2017
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Sean Adams
مبتدی 1h 29m 2017
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Elizabeth Robillard
متوسط 1h 20m 2017
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Chris Croft
مبتدی 2h 2m 2017
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Roberta Matuson
متوسط 1h 3m 2017