Communication


در بخش Communication میتالرن، 85 دوره آموزشی ارایه شده است که امکان مشاهده آنلاین و دانلود آنها وجود دارد. آموزش ها به ترتیب جدیدترین تاریخ انتشار و یا جدیدترین تاریخ بروزرسانی، مرتب شده اند. بیشتر آموزش ها فایل تمرینی و زیرنویس انگلیسی دارند. اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح آن قابل مشاهده است.

ترجمه ماشین
بروزشده
Card image
Card image
مدرس: Jeff Bloomfield
متوسط 32m 11s 2020
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: genConnectU
مبتدی 49m 56s 2020
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Alexia Vernon
مبتدی 35m 45s 2019
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Dave Crenshaw
مبتدی 44m 33s 2019
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: getAbstract
مبتدی 8m 40s 2019
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Jena Viviano
متوسط 26m 44s 2019
ترجمه ماشین
بروزشده
Card image
Card image
مدرس: Lisa Earle McLeod
متوسط 58m 35s 2019
ترجمه ماشین
بروزشده
Card image
Card image
مدرس: Jeff Bloomfield
متوسط 34m 19s 2019
ترجمه ماشین
بروزشده
Card image
Card image
مدرس: Izzy Gesell
پیشرفته 45m 47s 2019
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Big Think
متوسط 28m 43s 2019
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Mory Fontanez
متوسط 35m 37s 2019
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Big Think
متوسط 23m 6s 2019
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Big Think
مبتدی 21m 39s 2019
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Simon T. Bailey
متوسط 57m 30s 2019
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Blinkist
متوسط 17m 46s 2019
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: John Ullmen
متوسط 49m 24s 2019
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Doug Rose
متوسط 1h 1m 2019
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Annyce Davis
مبتدی 1h 2019
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Dorie Clark
مبتدی 37m 59s 2019
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Brian Ahearn
متوسط 43m 7s 2019
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Tom Geller
متوسط 1h 1m 2018