Communication


در بخش Communication میتالرن، 85 دوره آموزشی ارایه شده است که امکان مشاهده آنلاین و دانلود آنها وجود دارد. آموزش ها به ترتیب جدیدترین تاریخ انتشار و یا جدیدترین تاریخ بروزرسانی، مرتب شده اند. بیشتر آموزش ها فایل تمرینی و زیرنویس انگلیسی دارند. اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح آن قابل مشاهده است.

ترجمه ماشین
بروزشده
Card image
Card image
مدرس: Lisa Gates
متوسط 59m 44s 2022
ترجمه ماشین
بروزشده
Card image
Card image
مدرس: Dorie Clark
متوسط 26m 34s 2022
ترجمه ماشین
بروزشده
Card image
Card image
مدرس: David Brownlee
مبتدی 36m 6s 2022
ترجمه ماشین
بروزشده
Card image
Card image
مدرس: Deirdre Breakenridge
متوسط 1h 5m 2021
ترجمه ماشین
بروزشده
Card image
Card image
مدرس: Lisa Earle McLeod
متوسط 1h 19m 2021
ترجمه ماشین
بروزشده
Card image
Card image
مدرس: Drew Boyd
مبتدی 41m 55s 2021
ترجمه ماشین
بروزشده
Card image
Card image
مدرس: Jana Lee
متوسط 43m 43s 2021
ترجمه ماشین
بروزشده
Card image
Card image
مدرس: Shane Snow
متوسط 1h 8m 2021
ترجمه ماشین
بروزشده
Card image
Card image
مدرس: Dorie Clark
مبتدی 30m 35s 2021
ترجمه ماشین
بروزشده
Card image
Card image
مدرس: Dorie Clark
متوسط 27m 48s 2021
ترجمه ماشین
بروزشده
Card image
Card image
مدرس: Catherine Mattice
متوسط 56m 31s 2021
ترجمه ماشین
بروزشده
Card image
Card image
مدرس: Tatiana Kolovou
متوسط 51m 47s 2021
ترجمه ماشین
بروزشده
Card image
Card image
مدرس: Tatiana Kolovou
مبتدی 1h 17m 2020
ترجمه ماشین
بروزشده
Card image
Card image
مدرس: Simon T. Bailey
متوسط 46m 19s 2020
ترجمه ماشین
بروزشده
Card image
Card image
مدرس: JoAnn R. Corley
متوسط 1h 16m 2020
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Blinkist
مبتدی 23m 18s 2020
ترجمه ماشین
بروزشده
Card image
Card image
مدرس: Jeff Toister
متوسط 48m 24s 2020
ترجمه ماشین
بروزشده
Card image
Card image
مدرس: Jeff Toister
متوسط 21m 9s 2020
ترجمه ماشین
بروزشده
Card image
Card image
مدرس: Craig Runde
متوسط 46m 39s 2020
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Jerod Brennen
متوسط 1h 18m 2020
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Emilie Aries
مناسب همه 30m 24s 2020
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Mory Fontanez
متوسط 37m 44s 2020
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Amy Edmondson
پیشرفته 24m 40s 2020