Web Analytics


در بخش Web Analytics میتالرن، 22 دوره آموزشی ارایه شده است که امکان مشاهده آنلاین و دانلود آنها وجود دارد. آموزش ها به ترتیب جدیدترین تاریخ انتشار و یا جدیدترین تاریخ بروزرسانی، مرتب شده اند. بیشتر آموزش ها فایل تمرینی و زیرنویس انگلیسی دارند. اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح آن قابل مشاهده است.

ترجمه ماشین
بروزشده
Card image
Card image
مدرس: Matt Francis
متوسط 2h 14m 2021
ترجمه ماشین
بروزشده
Card image
Card image
مدرس: Corey Koberg
مبتدی 2h 39m 2021
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Corey Koberg
مناسب همه 1h 46m 2021
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Michael Taylor
مناسب همه 1h 4m 2021
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Brad Batesole
مناسب همه 43m 23s 2020
ترجمه ماشین
بروزشده
Card image
Card image
مدرس: Matt Bailey
مبتدی 3h 57m 2020
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Corey Koberg
مناسب همه 1h 28m 2020
ترجمه ماشین
بروزشده
Card image
Card image
مدرس: Madecraft
پیشرفته 1h 29m 2020
ترجمه ماشین
بروزشده
Card image
Card image
مدرس: Conrad Carlberg
مناسب همه 1h 26m 2020
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Michael Taylor
پیشرفته 1h 12m 2020
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Bear Cahill
متوسط 54m 19s 2019
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Ian Lurie
مبتدی 33m 28s 2019
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Matt Bailey
مبتدی 1h 14m 2018
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Patrick Rauland
متوسط 29m 22s 2017
ترجمه ماشین
بروزشده
Card image
Card image
مدرس: Matt Francis
متوسط 2h 24m 2017
ترجمه ماشین
بروزشده
Card image
Card image
مدرس: Matt Francis
مناسب همه 2h 24m 2017
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Corey Koberg
متوسط 1h 41m 2017
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Curt Frye
مبتدی 4h 6m 2017
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Jonathan Reichental
متوسط 1h 11m 2016
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Dennis Taylor
پیشرفته 1h 34m 2016
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Barton Poulson
مبتدی 4h 40m 2016
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Richard Chua
متوسط 1h 16m 2016