Microsoft Excel


در بخش Microsoft Excel میتالرن، 186 دوره آموزشی ارایه شده است که امکان مشاهده آنلاین و دانلود آنها وجود دارد. آموزش ها به ترتیب جدیدترین تاریخ انتشار و یا جدیدترین تاریخ بروزرسانی، مرتب شده اند. بیشتر آموزش ها فایل تمرینی و زیرنویس انگلیسی دارند. اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح آن قابل مشاهده است.

ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Dennis Taylor
مناسب همه 34m 17s 2020
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Michael McDonald
متوسط 2h 10m 2020
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Curt Frye
متوسط 44m 35s 2020
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Michael McDonald
متوسط 28m 33s 2020
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Dennis Taylor
متوسط 2h 4m 2020
ترجمه ماشین
بروزشده
Card image
Card image
مدرس: Oz du Soleil
متوسط 1h 29m 2019
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Curt Frye
متوسط 1h 4m 2019
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Dennis Taylor
متوسط 1h 46m 2019
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Madecraft
متوسط 1h 22m 2019
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Madecraft
متوسط 48m 14s 2019
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Oz du Soleil
متوسط 51m 36s 2019
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Dennis Taylor
متوسط 2h 36m 2019
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Curt Frye
پیشرفته 2h 27m 2019
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Robin Hunt
متوسط 1h 47m 2019
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Jennifer McBee
پیشرفته 4h 43m 2019
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Jennifer McBee
متوسط 3h 34m 2019
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Curt Frye
متوسط 2h 7m 2019
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Dennis Taylor
متوسط 2h 30m 2019
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Joseph Schmuller
مبتدی 3h 37m 2019
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Joseph Schmuller
متوسط 2h 10m 2019
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Joshua Rischin
مبتدی 25m 38s 2019
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Conrad Carlberg
پیشرفته 59m 2019
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Oz du Soleil
متوسط 34m 42s 2019
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Conrad Carlberg
پیشرفته 1h 1m 2019